ALLE artikelen

Welkom en afkondigingen  (door ouderling)

VOORBEREIDING

samenzang van de eerste psalm:  psalm 138: 1

bemoediging en groet

inleiding tot de dienst

kyrië en gloria:

          voorganger: Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood in de wereld en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.

samenzang: gezang 281: 1, 2 en 3 (kyrie) ;  7, 9  en 10 (gloria)

DIENST VAN HET WOORD

zondagsgebed

lezing uit het Evangelie: Marcus 10: 46 – 52  (nieuwe bijbelvert.) lezing uit Tenach: psalm 138 (vertaling NBG 1953)

samenzang: gezang 152: 8

verkondiging      

samenzang: psalm 138: 4

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankzegging – voorbeden – stil gebed – “Onze Vader”

samenzang:  gezang 909: geheel

UITZENDING EN ZEGEN

beantwoord met gezongen “Amen, amen, amen”.

 Alle liederen zijn uit het nieuwe Liedboek 2013