ALLE artikelen

Thema: “Van overleven naar beter leven”

Voor de dienst: Indonesische Gamelan muziek

Welkom en mededelingen

Rituelen :aansteken kaars en eerste adventskaars

Introductie op het thema

Aanvangslied: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig - Lied 275 : 1, 2, 3

1.Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
2.Gij zijt niet ver van wie u aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan...
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden,
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3.Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft u ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Bemoediging en drempelgebed

Lied: De mensen die gaan in het duister - Lied 454 : 1, 4, 5

1. De mensen gaan in het duister,
Die wonen in 't land van de dood,
Zij zullen een licht zien stralen,
Het hemelse morgenrood.
4. Want er wordt een prins geboren,
Met prachtige namen gekroond,
En Hij is de vorst van de vrede,
De God die bij mensen woont.
5. Hij brengt het leven op aarde
Terecht in zij koninkrijk.
De mensen die gaan in het duister,
Die worden de koning te rijk.

Kyriegebed - afgewisseld met “Heer,ontferm u”

Beeldverhaal “De mier en de graankorrel”

Lied: God die leven hebt gegeven - Lied 7

Spiegelverhaal: Het verhaal van de mier en de graankorrel

Lied: God die leven hebt gegeven - lied 718 : 1, 2, 4
God die leven hebt gegeven
in der aardeschoot,
alle vrucht der velden
moeten we_U vergelden,
dank voor ’t dagelijks brood.

Niet voor schuren, die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.
Wil dan geven, dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Schriftlezing : Genesis 41 : 1 - 14 a - ‘Overleven - beter leven’
Woord ter overweging

Muziek - meditatieve gamelan muziek
Presentatie - ZWO project

Lied: “ Groot is uw trouw, o Heer” - Indonesisch koor / Nederlandse vertaling

Gebeden en Onze Vader - aramees
Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Slotlied: In Christus is noch west noch oost - Lied 969
1.In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.
2.Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.
3.Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.
4.Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Wegzending en zegen

Collecte na de dienst.