Voorganger : ds.   Jitse Scheffer
Organist      : dhr. Jouke Hordijk
Ouderling    : mw. Inge van der Leij


Orgelspel
 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: Lied 442       - Kleinkoor

Bemoediging en drempelgebedTot U heb ik mijn ziel opgeheven;
mijn God, op U vertrouw ik,
Laat mij niet beschaamd worden.
Al wie U verwacht,
zal niet worden teleurgesteld.
Wijs mij Uw wegen, Heer
en leer mij Uw paden kennen.

Lied:
Psalm 25 : 2, 10     https://www.liedboekcompendium.nl/lied/25-heer-ik-hef-mijn-hart-en-handen-2_5

Kyrie    

Bede 1: Hoor ons als wij zingend tot u bidden  - mel. ‘Eeuwen geleden’   - Kleinkoor

Bede 2: Hoor ons als wij zingend tot u bidden

Schriftlezing:
Lucas 1 : 1 - 18

Zingen: 
Lied 439 : 1, 2  - Kleinkoor        

Schriftlezing: Lucas 1 : 19 - 25   

Zingen: Lied 439 : 3  - Kleinkoor                    

Meditatie

Orgelspel

Gebeden / stil gebed / Onze Vader
 

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in  eeuwigheid.

Amen

Slotlied :
Gezang 440 : 1, 3                - Gemeentezang

Wegzending en zegen