Welkom in de doopdienst Van Hanna Eisses

Orgelspel 

Welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied: Hoe zal ik u ontvangen    - Lied 441 : 1, 10
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/hoe-zal-ik-u-ontvangen/POMS_EO_1416204/

Stilte 

Bemoediging 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer,
a. die was, die is, die komt!
v. Kom in ons midden, Heer van het licht,
a. Roep ons uit alle duisternis.

Drempelgebed

v. Wat zijn wij, Heer, zonder U?
Wij hebben uw licht nodig,
uw kracht, uw vrede.
a. neem ons leven in uw hand,
vernieuw ons naar het beeld
van uw Zoon, die wij verwachten,
v. zodat wij werkelijk uw kinderen kunnen zijn
en zo U en elkaar kunnen liefhebben.
a. Amen.

Lied: Nu daagt het in het Oosten    - Lied 444
            https://www.youtube.com/watch?v=JTfjhJvlCDs
Kyrie.

Hoor ons als wij zingend tot u bidden           - Mel. Eeuwen geleden  - Kleinkoor

Schriftlezing: Lucas 1 : 26 - 38

Zingen: Een engel spreekt een priester aan   - Lied 464 : 3, 4    - kleinkoor

Schriftlezing: Lucas 1 : 39 – 45, 56

Zingen:
Een engel spreekt ….    – Lied 464 : 5        - Kleinkoor

Overweging  

Orgelspel   - Kindercarrousel komt naar de kerkzaal

Orde voor de viering van de Heilige Doop

Hanna wordt binnengedragen

Lied: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht …
            https://www.youtube.com/watch?v=C5-iqbfHoec

Presentatie

Bertine en Matthijs Eisses hebben de wens uitgesproken hun kind te laten dopen, in het midden van Gods gemeente.

(doopouders gaan staan)

Bertine en Matthijs, welke namen hebben jullie aan je kind gegeven  waarmee het zich gekend mag weten bij God en mensen. (…)
Verlangen jullie dat je kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? (…)

Als getuigen van de doop van Hanna zijn wij hier samen én om onze eigen doop te gedenken.
Laten we daarom – zo mogelijk – gaan staan en zingend ons geloof belijden 

Geloofsbelijdenis : Aan u, Vader, alle glorie https://www.youtube.com/watch?v=sOfonAyklzM

Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.

Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden Vriend en Naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

Doopgebed 

Het dopen Lars vult het doopvont … 
Kinderen mogen vooraan komen zitteN

Overhandiging van de doopkaars door ouderling van dienst

Je bent gedoopt, je krijgt een kaars:
een vlammetje heel klein.

Die kaars wil zeggen:
Gods licht zal altijd bij je zijn.

Die kaars gaat mee,
soms gaat hij aan:
dan denk je aan je doop.

Je groeit steeds verder in Gods licht
en in geloof en hoop.

De kaars wordt klein en jij wordt groot:
zo gaat dat, dat is goed.

Misschien zorg jij dan voor wat licht
in wat je zegt en doet. 

Belofte van de ouders

Bertine en Matthijs
God wil verbonden zijn
met ons en onze kinderen.
Daarom heeft Hanna de doop ontvangen.
Dopen is het begin van een lange weg van leven en geloven,
een weg van vallen en weer opstaan.
Een weg die kinderen niet alleen kunnen gaan.
Daarom wil ik jullie vragen:
Beloven jullie om Hanna voor te gaan
in haar leven met God en mensen.
Beloven jullie haar groot te brengen
in de Geest van het Woord van God,
in de Geest van de bevrijdende liefde van het Evangelie?

Beloven jullie haar trouw te blijven
wat de toekomst ook brengen zal,
steeds indachtig dat zij uit God geboren iIS

Wat is daarop jullie antwoord …

Verwelkoming

Gemeente / lieve mensen, ik wil u vragen,
Hanna in uw gebeden te dragen,           
haar welkom te heten in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden
en mét haar de weg van het koninkrijk te gaan.

Zingen: Gevat in Gods genade (mel. lied 968)     - gemeente 

Gevat in Gods genade, in liefde ingelijfd
zijn wij. Dat al wat ademt dit zingend onderschrijft!
De kleinen en de groten zijn aan elkaar verwant
als nieuwe reisgenoten, geschreven in Gods hand.

Aanbieden Kijkbijbel 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in  eeuwigheid.
Amen

Zingen: Lied 442

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
En wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
Verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
O zon van liefde, mijn gemoed!
Vervul, o Heiland, het verlangen,
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
Mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
Waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
Doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Wegzending en zegen 

Gelegenheid tot felicitatie