ALLE artikelen

Thema: Heilige plaatsen

Op deze orde van dienst staan de liederen die koor Magnificat zal zingen.
Het zijn samenzangliederen en twee koorwerken.

Het zijn de bekende liederen en worden verder niet via de beamer getoond.

Allen een goede viering gewenst.


Komt allen tezamen - Lied 477 : 1, 2, 3, 4

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.De hemelse eng'len riepen eens de herders,
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan,
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Zingen: Bethlehem, o uitverkoren stad  - Lied 498 : 1, 2, 4    

Bethlehem, o uitverkoren
stad in ’t veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze redder zijn.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.


Zingen: Nu daagt het in het oosten   - Lied 444 : 1, 2   

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Koorzang: Stille nacht  -   Franz Xaver Gruber


Woorden bij de kerststal(len)       
                    
Zingen: Nu zijt wellekome - Lied 476 : 1, 3      

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar,
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyrieleis.


Meditatie
Evangelielezing                                            
Meditatie wordt afgerond

Koorzang: All bells in paradise

Zingen: Hoor, de engelen zingen de eer  - Lied 481 : 1, 3          

Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld
Voegt u, volken, in het koor
dat weerklinkt de hemel door
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
Al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer

Orgelspel