ALLE artikelen

Orgel

Welkom / mededelingen

Lied: o Licht, uit Licht, hoor onze bede    - mel. Lied 442

O Licht, uit Licht, hoor onze bede,
die uit de stilte tot u komt.
Uw Woord alleen is onze vrede,
als alle stemmen zijn verstomd.
Als wij uw zuiver licht aanschouwen,
wordt dit een dag vol nieuwe kracht,


een tijd van inkeer en vertrouwen,
een brandend baken in de nacht.

Bemoediging en drempelgebed

Lied : Soms breekt uw licht in mensen door  
          https://www.youtube.com/watch?v=GwGtqBDe0iU

Gebed om ontferming

Loflied:  Komt ons in diepe nacht ter ore  - Lied 489
                 https://www.liedboekcompendium.nl/lied/489-komt-ons-in-diepe-nacht-ter-ore-4_5_7

Schriftlezing: Spreuken 8 : 22 – 31

Lied: Eeuwig Woord   - Gezang 476 : 1   (lied voor de Kerken 1973)

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Israëls oude dagen,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël!

Schriftlezing: Johannes 1 : 1 – 18

Lied: In den beginne was het woord   - Lied 488

In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.

Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.

Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont temidden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.

Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.

Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.

Overweging

Orgelspel

Lied : Vanwaar zijt Gij gekomen   - Lied 494
             https://www.liedboekcompendium.nl/lied/494-vanwaar-zijt-gij-gekomen-4_6_2

Dankgebed en voorbeden,
stil gebed,
Onze Vader

Lied: Komt allen tezamen   - Gezang 477   - Gemeentezang

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning

Wegzending en zegen