Voorganger       : Jitse Scheffer
Organist             : Jouke Hordijk
Ouderling           : Carolien Haan

kleinkoor            : Jan Elders, Eddie Heeling, Jannes Helmantel, Jitse Scheffer 


Welkom en mededelingen

Aanvangslied : Een ster ging op uit Israël -Lied 496: 1,3

Bemoediging en drempelgebed 

Lied :   Komt ons in diepe nacht ter ore  - Lied 489           

Kyrie

Aan u, Koning van ons leven,
geven wij wat Koningen geven.
U, Koning uitverkoren,
moet ons hele hart behoren:
onze lof en eer en prijs.  - naar Lied 468

Amen.

Gloria: Orgelspel / improvisatie lied 468


Lezing: Jesaja 60 : 1 - 6

Lied: Nu daagt het in het Oosten- Lied 444 

Schriftlezing: Matteüs 2 : 1 – 12

Lied: Nu zijt wellekome - Lied 476 : 1, 4

Meditatie en orgelspel

Lied:  Uw ster heeft onrust ingezaaid- Melodie: Lied 488

Uw ster heeft onrust ingezaaid,
een vonk, tot vuren opgelaaid
in heimwee naar dat ander land,
waar leven leeft van zinsverband.

De zieners zijn op weg gegaan.
Vermoedend hebben zij verstaan
hoe heil en heelheid, aardewijd,
het doel is waarheen God ons leidt.

Zo mogen wij stervolgers zijn,
als pelgrims door de tijdswoestijn.
In hart en ziel intens geraakt
door licht wat mensen mensen maakt.

Het licht is Hij, die in God naam
als morgenster is opgegaan.
Zijn woord en naam is, nooit verwaaid,
als weg én doel ons ingezaaid

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht
en de heerlijkheid
tot in  eeuwigheid.

Amen

Lied:  O Kind, ons geboren- Lied 477 : 4, 5

Wegzending en zegen

Orgelspel