ALLE artikelen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied:  Dit huis, een herberg onderweg   - mel. Psalm 84

Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
v
oor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven –
plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.

Bemoediging en drempelgebed

Lied:  Psalm 66 : 1, 3
             https://www.liedboekcompendium.nl/lied/66-breek-aarde-uit-in-jubelzangen-6_6

Kyrie     

Gloria: Alle eer en alle glorie- Lied 305

Schriftlezing: Johannes 2 : 1 – 12

Zingen:  Liefde, eenmaal uitgesproken Lied 791
             
Meditatie

Muziek

Gebeden  -  stil gebed  -  Onze Vader 

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in  eeuwigheid.

Amen


Slotlied :  Wij reizen door het leven  mel. lied 799

Wij reizen door het leven langs wegen van de tijd.
Het doel is ons gegeven vanuit de Eeuwigheid.
Dat doel is gaandeweg op bergen en door dalen
Gods liefde te vertalen, wetend van heg en steg.

Wat werkelijk van waarde is op die levensreis
geven wij hier op aarde voor geen vermogen prijs:
hoop die ons leven doet, geloof waar wij op bouwen,
een God die wij vertrouwen, liefde die duurt voorgoed.
En wat wij moeten dragen aan bitterheid en pijn,
hoe zwaar ook onze vragen naar de zin van ons zijn -
doel blijft voor hart en hand: te reizen en te weten,
tot mensen - godvergeten - vinden hun vaderland.

Wegzending en zegen