ALLE artikelen

Orgelspel Kies dan het leven 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: Het licht dat weer opnieuw begon- Lied 214
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/214-het-licht-dat-weer-opnieuw-begon-2_0_5

Bemoediging en drempelgebed

Lied: Uit uw verborgenheid- Lied 500 : 2, 3, 5
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/500-uit-uw-verborgenheid-4_6_8
Kyrie    

Orgelspel:  ‘Lof zij de Heer’- Lied 868Schriftlezing: Lucas 5 : 1 - 11 

Lied: Nu laat ons God de Here - Lied 863
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/863-nu-laat-ons-god-de-here-8_2_2

       
Meditatie

Orgelspel 

Zingen: Blijf mij nabij- mel. lied 247

Blijf mij nabij, wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet
bid ik tot U o Heer, verlaat mij niet.

Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend woord
wijs mij de weg en leid mij veilig voort.
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet.
Ik heb U lief o Heer, verlaat mij niet.

Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

Gebeden  -  stil gebed  -  Onze Vader 

Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. 
Amen.


Lied : Ga met God en Hij zal met je zijn - Lied 416

Wegzending en zegen

Orgelspel 

Collecte bij de uitgang