ALLE artikelen

Orgelspel Kies dan het leven

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Zomaar een dak- lied 276

Bemoediging en drempelgebed

Lied: Psalm 134

Deze zondag - Klein Pasen - heet zondag ‘Laetare’  - verheug u.
De kleur van paars licht op.
We grijpen door het duister heen al even vooruit op het licht van Pasen.

De woorden bij zondag Laetare komen uit Jesaja 66 : 10.


Ik wil ze u lezen,
we doven daarna de vierde kaars
en zingen de bijbehoren de psalm.

Zingen: Psalm 122 : 1, 3

Kyrie     

Hoor ons als wij zingend tot u bidden:

Zingen: Lied 413 : 3

Schriftlezing: Johannes 14 : 1 - 14

Lied: Een woning die zo ruim is  mel. lied 753

Een woning die zo ruim is als
het hart van onze God,
zo hemelsbreed en wereldwijd:
Daar komt geen mens tekort.

Een huis dat vast staat als de trouw
waarmee God ons bemint,
waar niemand eenzaam is, en elk
de ander zoekt en vindt.

Waar twijfel en onzekerheid
bestaan naast groot geloof,
waar liefde alle angst verjaagt;
wie treurt, wordt er getroost.

De pijn van schuld en lot wordt daar
gewogen, rechtgedaan:
Er valt een warm en heilzaam licht
nieuw over ons bestaan.


Wie onderligt wordt opgericht.
Wie zich verheft, die wordt
genadig op zijn plaats gezet:
voortaan een huisgenoot.

Meditatie

Zingen: Hij die de blinden weer liet zien - lied 534

Gebeden  -  stil gebed  -  Onze Vader        

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. 
Amen.

Lied : Geprezen zij God  - lied 150 a

Wegzending en zegen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang