ALLE artikelen

Ubi caritas

Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est       - lied 568 a

Deze Latijnse hymne wordt volgens de traditie gezongen
tijdens de voetwassing op Witte Donderdag.
Het lied is genoemd naar de eerste twee woorden,
die betekenen: waar naastenliefde (is).

De tekst is gebaseerd op de Eerste brief van Johannes:

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Christus' liefde heeft ons tot eenheid gebracht.
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.
Laat ons , Hem vrezend, oprecht beminnen de God die leeft
en van harte goed zijn met elkaar.

Tijdens zijn leven
heeft Jezus in wegschenkende liefde zichzelf gegeven.
Ge - passio - neerd.


Stem van bewogenheid.
Vuur van opstandigheid.
Verlangen naar gerechtigheid.

Passio  - betekent ook  - lijden.

In liefde voor de mens, gaf Jezus ons nieuw leven,
door zichzelf te geven.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Waar liefde is en vriendschap, daar is God.
Fluistering van Eeuwigheid midden in de tijd.

Namens de kerkenraad wens ik u goede vieringen!

ds. Jitse Scheffer                                                                       

Witte Donderdag

De voetwassing  -  Sieger Köder 

Tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen staat Jezus op van tafel en gaat hij de voeten van zijn leerlingen wassen.
Een dienaar die zich buigt onder de voeten van zijn leerlingen.
‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est.’

Medewerkers aan deze viering zijn:

Orgel               : Jouke Hordijk
Waldhoorn        : Gerrit Rigterink
Lector               : Femmy Dijks
Voorganger       : ds. Jitse Scheffer

Orde van dienst

Orgelspel

Bemoediging en drempelgebed

Zingen
: lied 273

We dekken de tafel met stiltekleed,
brood en beker.
Bitterheid van bestaan wordt weggedaan.
We vieren de gedachtenis van leven
sterker dan de dood.

Diakenen dekken de tafel

Orgelspel : lied 381

Het simpele gerei,
het brood, dat is gesneden,
de stilte, de gebeden –
Want de avond is nabij.

Uit tranen en uit pijn
dit samenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen
twee in uw naam te zijn.

Waar aan de witte dis
uw teken wordt beleden
verschijnt Gij – : ‘u zij vrede’.
gij Brood – gij Wijn – gij Vis. 

Ida Gerhardt 

Zingen: lied 381 : 4

Schriftlezing: Psalm 116 : 1 - 9

Zingen
: lied 116 : 4, 7

Schriftlezing: Johannes 13 : 1 - 15

Zingen: Aan U, Vader, alle glorie  - mel. lied 103 c

Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie
zon die ons in leven houdt.

Om de Zoon U alle glorie
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg
U de ere, U de glorie
woord op onze tong gelegd.

Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft
U de ere, U de glorie
adem die in mensen leeft.

Overweging

Waldhoorn
  -  Down the road

Zingen
: lied 653 : 1, 2                                                                         

Dienst van de tafel 

- Voorbeden
- Orgelspel

- Zingen
: lied 377 : 1, 2, 3, 4, 5


TAFELGEBED


Voorganger : Hij onthaalde ons aan tafel, Lam van Pasen
                    hief zijn handen, sprak de zegen voor dit eten.
                    Niet alleen zijn vrienden kregen deze zegen,
                    Hij omarmt ook ons, bedient ons in zijn liefde
                    en omvat in dit gebaar de hele aarde.
                     

 In de nacht dat Hij werd overgeleverd 
nam hij een brood, brak het en zei: 
Dit is mijn lichaam voor jullie. 
Zo nam hij ook de beker, gaf hem rond en zei:

 Doe dit om mij te gedenken.
Telkens als wij samenkomen rond de tafel 
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.

 Bijeen tot zijn gedachtenis
bieden wij onszelf aan en al wat van ons is,
geschonden en geheeld, gehavend en geliefd,

en wij bidden:
geef ons uw Geest, 
de liefdeskracht waaruit hij heeft geleefd,
dat wij elkaar nabij zijn, behoeden en bewaren
op onze weg naar U en uw Rijk,

 God van liefde,

God van mensen  
van ons allen hier bijeen –
wij zeggen U dank en zegenen uw Naam.
Want uit U is de toekomst,
het leven in vrede ,
de aarde in het licht,
waar wij om bidden met de woorden:

Allen:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Nodiging:

Neem van dit brood  -  deel van mijn leven
Drink deze wijn         -  drink van mijn verbond met elk van jullie.      
                                                                     
zo spreekt de Heer.

Laten wij deze daad van menselijkheid en liefde,
dit eeuwenoud geheim,
in ons hart bewaren.
Dat wij onszelf en elkaar mogen ontvangen
en verder delen - gemeenschap in brood en wijn


Orgel - waldhoorn : Ubi caritas


Dankgebed


Zingen: Laat Hem de wegen wijzen - mel. lied 904

Laat Hem de wegen wijzen
waarlangs ook jij kunt gaan.
Zijn trouw zal met je reizen,
zijn liefde stuurt je aan.
Hoe ook de winden waaien,
Hij leidt ze in hun baan.
Moet jij met tranen zaaien,
de oogst zal stralend staan.

Zegenbede

Zegen ons en behoed ons
Laat er licht zijn in leegte
Laat ons nooit uit uw handen vallen.
Amen.

In stilte verlaten we de kerkzaal.
Het is de nacht van waken en bidden.


Zacht orgelspel
:

Goede Vrijdag

Wij gedenken het lijden en sterven
van onze Heer,
Jezus Christus.

Medewerkers aan deze viering zijn:


Orgel / piano     : Martin de Ruiter
Fluitist               : Elma van der Stelt

Kleinkoor:
Anna Dunning,  Nienke Lantman, Inge van der Leij,
Eddie Heeling, Jannes Helmantel


Lector  Ettie Ottens

Voorganger: ds. Jitse Scheffer

Het is stil in de kerk

Orgelspel
: O Mensch, bewein dein Sünde gross
                                                    - Johann Seb. Bach (1685-1750)
Ontsteken van de kaarsen
Begroeting door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Stilte

Bemoediging & Groet

Zingen: lied 22 : 1, 12

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Zingen: Liefelijk Licht  - bewerkt  - mel. Abide with me

Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt
en al uw levensdagen heeft gestraald,
ga voor ons uit, ook nu Gij sterven moet,
vuurvlam, geleid ons met Uw zachte gloed.

Liefelijk licht, brand als een stille wacht,
want in Uw stralen vinden wij de kracht,
doof dan niet uit maar wees ons laatste Licht,
glans van Gods onomwonden aangezicht.

Schriftlezing: Johannes 18 : 1 – 11

Zingen: Gezang 180 : 1, 2, 3, 4    - LvdK 1973
              Gethsémané, die nacht moest eenmaal komen

Schriftlezing: Johannes 18 : 12 - 16

Zingen: 'Kruis van Christus, hout der schande'       
                                                  - uit: The Crucifixion  van John Stainer  

Kleinkoor    

1. Kruis van Christus, hout der schande,
aan u kleeft onschuldig bloed,                             
nu God zelf door mensenhanden
aan u hangt en bloeden moet.

2. Die als koning der getijden
troonde in het eeuwig licht,                                                 
is hier toonbeeld van het lijden
dat wij hebben aangericht.

Gemeente:

4. Zal zijn licht voor altijd doven
nu het duister alles dekt?                                             
Komen wij de nacht te boven
die wij zelf hebben verwekt? 

Kleinkoor

5. Die van engelen en machten
dag en nacht de lof ontving,                                         
gaat alleen, als diep verachte,
hangt er als verschoppeling.

6. Die zichzelf als leven water
aan de mens te drinken schonk, –                                   
nu Hij grote dorst lijdt, staat er
niemand met een koele dronk.

Gemeente

7. Voorspoed kent vaak vele vrienden: in zijn grootheid deelden wij. Maar van allen die Hem dienden staat geen mens Hem meer terzij.
8. Die in 't Licht vanuit de hoge naar ons mensen is afgedaald, gaat onder het kruis gebogen  omdat onze liefde faalt.
9. En tot aan het eind der tijden staat het kruis hoog opgericht. In het menselijke lijden  zien wij God in het gezicht.

Schriftlezing: Johannes 18 : 17 – 27

Piano en fluit

Schriftlezing:
Johannes 18 : 28 - 19 : 3

Zingen: lied 575 : 1, 2

Schriftlezing: Johannes 19 : 4 - 16

Zingen: Lied 146 : 2, 5        -  uit liedbundel‘Zingenderwijs’
                                                   mel. lied 578

De hele wereld klaagt u aan.
Gij zwijgt, Gij spreekt geen wederwoord,
geboeid komt Gij naast mensen staan
die schuldig zijn aan broedermoord.

Gij die geen kwaad met kwaad vergeldt,
Gij strijdt met recht een goede strijd;          
geen domme kracht, geen bruut geweld,
uw Geest alleen, die wint het pleit.

Schriftlezing: Johannes 19 : 17 - 27

Zingen: De aarde lag in duister  

Tekst : Jan van Opbergen
Melodie: O Haupt voll Blut und wunden

1. De aarde lag in duister,
het werd een lange nacht.   
Ontdaan van alle glorie,
heeft hij zijn werk volbracht.                                                     
Hij schreeuwde onverstaanbaar
en werd een dode mens.                                                  
Zijn weg leek onbegaanbaar,
een al te dure wens.

Schriftlezing
: Johannes 19 : 28 - 30

Een waakvlam wordt ontstoken
De paaskaars wordt gedoofd- stilte

Piano en fluit

Schriftlezing:
Johannes 19 : 31 – 37

Zingen: Naam van Jezus hoog verheven    -  uit Crucifixion / J. Stainer

Kleinkoor

1. Naam van Jezus, hoog verheven boven alle namen uit,                                                
U te loven vult ons leven, nu Gij ons de weg ontsluit.

Gemeente


Kleinkoor

3. Sta ons liefdevol voor ogen, telkens als uw kruis verrijst,        
en om mens'lijk mededogen U met Name eer bewijst.

Allen

5. Naam van Jezus, alle talen stemmen in met dit gezang 
dat uw liefde blijft herhalen, van U zingt, een wereld lang!                                            

Schriftlezing:
Johannes 19 : 38 – 42   

- Stilte

Zingen:
De aarde lag in duister
Tekst     : Jan van Opbergen
Melodie: O Haupt voll Blut und wunden

Daarna is hij begraven, in stilte, woordeloos.                                                                  
Gebracht tot in de haven, de grond waarvoor hij koos,                                                        
te midden van de zaden, die wachten diep en stil,                                                               
op kiemkracht en op daden, op God die leven wil.

Het beklag Gods

Mijn volk, wat heb Ik u misdaan                                                                                            
of waarmee heb ik U bedroefd?                                                                                            
Ik heb de aarde voor de dag geroepen                                                                                  
en aan uw handen toevertrouwd,                                                                                                 
maar van mijn tuin is een wildernis gemaakt,                                                                     
mijn levenswerk wordt een dodenakker.                                                                  
Waarom laat gij dit toe?                                                                               

Ik heb u onder mijn regenboog gesteld,                                                                                       
een teken van vrede en toekomst,                                                                                             
maar dodelijke wapens staan gericht op mensen                                                                           
en bedreigen mijn dierbare schepping.                                                                                 
Waarom laat gij dit toe?  Vg 1e x, gem. 2e x: Kyri-e, Kyri-e e-lei-son

Ik heb mij laten kennen als uw bevrijder,                                                                                      
de bondgenoot van alle onderdrukten,                                                                                        
maar tallozen worden getergd en geteisterd
door terreur en tirannie.                            
Waarom laat gij dit toe?  Vg 1e x, gem. 2e x: Kyri-e, Kyri-e e-lei-son

Ik heb u met overvloed gezegend, met dagelijks brood en meer dan dat,
maar op mijn akker sterven mensen onverzadigd en kinderhanden blijven ongevuld.
Waarom laat gij dit toe?  Vg 1e x. gem. 2e x: Kyri-e, Kyri-e e-lei-son

Ik heb mijn woord aan u gegeven en u mijn hartsgeheimen toevertrouwd,
maar afgoden vinden overal gehoor en mensen kiezen voor doodlopende wegen.
Waarom laat gij dit toe? Vg 1e x, gem. 2e x: Kyri-e, Kyri-e e-lei-son

Ik heb mijn eigen Zoon tot u gezonden,                                                                        
mijn sprekend evenbeeld, mijn uitgestrekte hand,                                                                                                        
maar hij is afgewezen, uitgestoten, vernederd tot de laagste dood. 
Ik heb hem bij u teruggebracht, de levende, de bron van alle leven, maar hij gaat dood aan alle kruisen
waaraan mijn mensen worden vastgespijkerd.
Waarom laat gij dit toe? Vg 1e x, gem. 2e x: Kyri-e, Kyri-e e-lei-son

Mijn volk, wat heb Ik u misdaan
of waarmee heb Ik u bedroefd?
Ik heb u geëerd als kroon van de schepping,                                                                            
Ik heb u gezocht als mijn kostbaarste sieraad,
Ik heb u bewaard in mijn hand, in mijn hart,
Ik heb u mijn trots, mijn Zoon, geofferd.
Wat had ik nog meer moeten doen
dat ik niet heb gedaan?

Zingen: Laten wij dan nu begraven          Marijke de Bruijne

Voorbeden

Stil gebed

Slotgebed

Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen


Zegenbede

Vg.    Zegen ons en behoed ons
A.     LAAT ER LICHT ZIJN ONDANKS ALLE LEEGTE
Vg.   Zegen ons en behoed ons
A.     LAAT ONS NOOIT UIT UW HANDEN VALLENDe diaken van dienst draagt de gedoofde Paaskaars naar buiten.
Wij verlaten de kerk in stilte,
achter de diaken met de paaskaars aan.

Piano

Stille Zaterdag 

Door het duister breekt het licht zich baan,
als woord van het begin.
Zal de wereld dit Geheim verstaan:
God kleurt het leven in.
Nu vangt het nieuwe leven aan.
De dood is weggedaan

- JFS -


Licht staat haaks
op alle duister
in onszelf, om ons heen, in de wereld.
Toch is het sterker dan het diepste zwart van de nacht.
De hemel zegt ons aan dat het ten hemel toe zal gaan.
God heeft ons Leven toegedacht.

Wij horen een kralensnoer van Paasverhalen
en stemmen in

Orgel               : Ettie Ottens

Lector               : Femmy Dijks
Voorganger       : ds. Jitse Scheffer

 

Stilte 

Schemerlicht 

Stem: ‘Duisternis’

In het begin was er niets.
Geen zon, geen maan, geen bergen of bomen.
Geen mens die riep: ‘Hier ben ik’.
Niets hoorde bij elkaar.
Niets bewoog of leefde.
Er was nergens plaats.
Eén grote leegte.
Er was niemand.
Het was donker.

Zingen: Lied om Licht   - mel. Lied 601

Om licht te zien zijn wij gekomen,
een krans van mensen wereldwijd
die waakzaam van de vrede dromen
en werken aan gerechtigheid.
Ontsteek het vuur opdat wij horen
het lied dat zingt in alleman
tot nieuwe mensen zijn geboren:
Vrienden met vrede hand in hand.

Stem: 

Toen riep God: Licht!
En het werd licht.
Het licht kwam in de duisternis.
En de duisternis vluchtte weg voor het licht.
Zo overwon het licht van God de duisternis.

Licht gaat aan 

Zingen:  Alles zal zwichten en verwaaien   - Lied 601 : 3

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Stem:


Dit is de avond van waken, om een weg te vinden door het donker.
Dit is de nacht van wachten op het licht van Pasen.

Daarom lezen wij uit het scheppingsverhaal over de doorbraak
van het licht in een geschiedenis van chaos en duisternis,
over het begin van onze bevrijding.

Genesis 1 : 4 en 5 , 26 : 2 : 3

Zingen: lied 984 : 1, 4, 5

Stem:

Dit is de avond van opstaan uit verslaving.
Dit is de nacht van opbreken en wegtrekken uit verdrukking
en miskenning, uit man en macht, uit geweld van geld.
Wij gedenken dat wij onderweg zijn naar een betere toekomst.
Daarom lezen we uit Exodus over ooit een heel volk dat opstond uit de dood.

Exodus 14 : 15 - 22

Zingen: Ga mee met ons   - mel. Abide with me

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit
naar tijd en land door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
één die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.
Ga mee met ons: wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

Stem:

Dit is de avond van hoop.
Dit is de nacht van zoeken naar perspectief.
Daarom lezen we uit Jesaja waarin het gaat over
een nieuw verbond en over de duisternis die voorbij is.

Jesaja 55 : 1 - 11

Zingen: lied 119 : 5

Stem:

Dit is de grote nacht waarin de Messias de dood overwon
en is opgestaan uit de doden als Eerstgeborene van de mensen.

Lezing: over ‘Opstanding’. 

Wat wil ik terwijl ik roep in de stilte van de vroege nacht?
Een antwoord?
Dat is de vraag niet.
De vraag is: kan ik het antwoord aan?
Ook als het klinkt als: ‘Volg Mij’?
Als er iets moet opstaan vannacht               
is het onze moed om te doen als Hij.
Als er iets moet opstaan is het onze wil Hem te volgen.
Als er iets moet opstaan is het ons geloof
dat de dood niet het laatste woord spreekt.
Als er iets nieuw moet zijn vannacht
is het onze liefde
geboren uit Hem maar bestemd voor de wereld.

Marcus 16 : 1 - 8

De intocht van het Licht

Matthijs en Bertine Eisses brengen de nieuwe paaskaars binnen

Vg.
Licht van Christus, Licht van de wereld, Licht voor de wereld,
Licht sterker dan alle duisternis en dood.

Het Licht van Christus is bestemd voor iedereen.
Matthijs en Bertine geven het licht aan ons door, tijdens voorspel lied 634
Na het doorgeven van het licht …

Zingen: lied 634

Doopgedachtenis

Stem:

Dit is de avond waarin mensen hun angst achter zich lieten
en door het water heentrokken. Wij gedenken onze doop omdat ook wij
door het water van de doop heen worden gered en met het licht bekleed.

Diaken vult de doopvont met water

Wij willen onze weg gaan in een nieuw leven.
Belijden wij - indien mogelijk - staande ons geloof.

Zingen: ‘Wie is die God die eeuwig leeft’ - mel. Gezang 327

2 De Vader die de wereld schiep,
de stem die ons tot leven riep:
dat is mijn God, ik roep Hem aan
en breng Hem dank voor mijn bestaan.

3 Wie is dat ene mensenkind
dat anderen zo heeft bemind,
dat Hij zich aan een kruis liet slaan,
ons nog doet vragen naar zijn naam?

4 De Zoon die ons geboren is,
het licht in onze duisternis,
voor kleine mensen, diep in nood,
een hoopvol woord tot in de dood.

5 Wie zingt in ons dat ene lied:
het leven doet de dood te niet?
Verlangen dat maar niet verslijt,
een ademtocht van eeuwigheid?

6 De Geest die ons de ruimte geeft,
de levenskracht die ons beweegt:
de liefde krijgt de overhand,
de aarde wordt tot vruchtbaar land.     - de kaarsjes worden gedoofd

Gebed

Hierbij noemen we wie gedoopt is tussen Pasen 2021 en Pasen 2022:
Hanna Eisses     gedoopt op 12 december 2021

Zingen: dooplied    - mel. Psalm 134

Wij komen rond het water saam,
Gij roept ons, Gij noemt onze naam
en legt Uw handen op ons hoofd –
Uw naam, o God, zij hooggeloofd!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Zingen:
Uw lente werpt haar licht vooruit    - mel. lied 642
            
Matthijs en Bertine geven het licht door.

Uw lente werpt haar licht vooruit
waar nog de winter woont.
Zij wekt een vrolijk nieuw geluid
en zet opnieuw de toon.

In stralen rijst uw nieuwe mens,
tegen de nacht bestand.
De diepste schaduw kent zijn grens
zolang uw Paaslicht brandt.

O licht van Christus, zichtbaar woord
waaruit Gods liefde spreekt,
die door de dood niet wordt verstoord
en zelfs door stenen breekt.           


   - de klokken gaan luiden -

En houdt de slaap ons nog verblind,
zijn wij nog niet ontwaakt,
Gij wekt ons met uw nieuwe wind:
de Geest die levend maakt!

Herschep ons tot het mensenkind
dat U als hartslag heeft,
in U alleen zijn bronnen vindt
en bij uw gratie leeft.

Hergeef de aarde haar gelaat,
verzilver haar met licht
waarin uw trouw te lezen staat.
Vernieuw haar aangezicht!

Wegzending en zegen  

Orgelspel


Pasen


Het is een stille week:
zoveel onrecht, zoveel lijden, zoveel verlies.
 
Het is een goede week:
zoveel trouw, zoveel overgave, zoveel moed.
 
Het is een heilige week:
zoveel herkenning, zoveel verbondenheid, zoveel hoop.
 
Het is de krachtigste week van het jaar:
stenen worden weggerold.
duisternis wordt verlicht.
graankorrel wordt kiemkracht       - we vieren Paasfeest!


Orgel       : Karin Heeling
Trompet     Ronald Betting

Voorganger       : ds. Jitse Scheffer

Orgel en trompet

Binnenkomst kerkenraad

Welkom en mededelingen

Zingen
: Komt, laat ons zingen        - mel.  ‘U zij de glorie’


1. Komt, laat ons zingen nu God met ons is
en laat ieder horen dat het Pasen is.
Vanaf deze morgen wordt het nieuws gehoord:
voortaan heeft het leven tóch het laatste woord.
Laat ons dan zingen nu God met ons is
en laat ieder horen dat het Pasen is!

2. Jezus, messias, Jezus onze Heer,
geeft nu aan het leven zin en toekomst weer.
Want wij kunnen leven zijn getuigenis,
dat de dood gestorven en begraven is.
Laat ons dan zingen nu God met ons is
en laat ieder horen dat het Pasen is!

3. Zie, wij geloven dat er vrede is,
omdat Hij het leven trouw gebleven is.
Ja, wij zullen leven en de vrede zal
iedereen vervullen, als Hij komen zal.
Laat ons dan zingen nu God met ons is
en laat ieder horen dat het Pasen is!

De Paaskaars wordt ontstoken     - ouderling

Tekst: Pasen  - ouderling

Pasen gaat altijd door
Pasen gaat niet op slot
Het graf zal leeg zijn
Pasen gaat altijd door
Geloof, hoop en liefde                                                        
Zij willen altijd door
Pasen gaat altijd door
in het geloof
tegen cynisme
Pasen gaat altijd door
in de hoop
van winnende Goedheid
Pasen gaat altijd door
in de stilte
van de kwetsbare liefde
die menselijk meeleeft.

- Marinus van den Berg -


Bemoediging en drempelgebed

Zingen:
Psalm 118 : 1, 10

Kyrie

Hoor ons als wij zingend tot u bidden:
1e x voorganger
2e x allen


Gloria           :
Orgel en trompet

Schriftlezing: Johannes 20 : 1 - 10

Zingen: lied 631 : 1, 2    - * Oefenlied

Schriftlezing:
Johannes 20 : 10 - 18

Zingen:
lied 631 : 3, 4

Meditatie :
Ubi caritas et amor, Deus ibi est

Muzikaal intermezzo :
orgel en trompet

Zingen: lied 642 : 1, 2, 3, 4, 7


Gebeden      - dankgebed, voorbeden, stil gebed,
                           Onze Vader

Zingen: lied 624

Wegzending en Zegen       - zegenbede uit Iona

Zegen ons, God,
de aarde onder onze voeten,
de weg waarop wij gaat,
de mensen op ons pad,

zegen Gij ons leven,
door Christus,
de Opgestane.
Amen

Orgel en trompet.

Inzameling van gaven