ALLE artikelen

Orgelspel Kies dan het leven

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 632 : 1, 3

Bemoediging en drempelgebed

Zingen:  Psalm 111 : 1, 2, 6

Kyrie     

Hoor ons als wij zingend tot u bidden:
Voor allen die alleen hun wegen gaan   - mel. Ps. 119Voor allen die alleen hun wegen gaan
zich voelen als door God en mens verlaten
die vechten met de zin van het bestaan
alsof ze vallen buiten Uw genade,
- leg op hun schouders liefdevol Uw hand
en laat hen uw aanwezigheid ervaren.


Gloria: U bent voor ons het eeuwig Licht  - mel. lied 834

U bent voor ons het eeuwig licht,
ons loflied is aan U gericht,
U die Uw goedheid op doet gaan
als zonlicht over ons bestaan.

Het licht waarmee U ons beschijnt
zal altijd groter, - voller zijn
dan wat er in de wereld is
aan donkerheid en duisternis.

U loven wij met hart en ziel
dat U ons elke dag opnieuw
laat merken dat U met ons gaat
en dat U ons nooit vallen laat.

Schriftlezing: Lucas 24 : 13 - 29

Zingen: Lied 247 : 1, 2

Schriftlezing: Lucas 24 : 30 - 35

Zingen:Lied 247 : 3, 4

Meditatie  

Orgelspel

Zingen: Lied 864 : 1, 2, 5

Gedachtenis dhr. Willem Scholten ( † dinsdag 19 april )

Gebeden  -  stil gebed  -  Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht
en de heerlijkheid
tot in  eeuwigheid.
Amen

Zingen : Lied 871

Wegzending en zegen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang