ALLE artikelen


Orgelspel Kies dan het leven

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Dit huis zij ons behoudenis   - mel. lied 90 a

Dit huis zij ons behoudenis,
gezegend die hier komt.
Het oud verhaal verrijst in u
waar luid rumoer verstomt.

Aan elke steen ontspringt een vonk,
een regenboog van licht,
een mozaïek gelijk wij zijn
een visioen gezicht.

Dat gij uw dromen hier herkent,
geschreven in het boek
van mensenzielen die als wij 
zijn naar het vuur op zoek.Vuur dat de koude dood verdrijft 
door liefde die ontgloeit
in waar en goed en recht te zijn,
een levensstroom die vloeit.

Behoud dit huis dat u behoudt,
geslachten voor en na 
gegaan, gekomen leven lang
om liefde kom en ga.

Bemoediging en drempelgebed

Zingen:  Lied 23 c : 1, 2, 3, 5

Kyrie     

1e x voorganger
2e x gemeente


Gloria: Lied 645 : 1, 2, 5, 6

Vandaag is de 3e zondag van Pasen.
We lezen uit het Evangelie van Lucas.
Het is nog altijd de dag van de Opstanding.
De avond is aangebroken.

Schriftlezing: Lucas 24 : 35 – 48

Zingen: Lied 642 : 1, 2, 3, 5, 8

Meditatie  

Muziek:  Everything I do, I do it for you    - Brian Adams

https://www.youtube.com/watch?v=Y0pdQU87dc8

Gebeden  -  stil gebed  -  Onze Vader 

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid tot in  eeuwigheid.
Amen

Zingen : Lied 418 : 1, 2, 3

Wegzending en zegen


Orgelspel    

Collecte bij de uitgang