ALLE artikelen

Orgelspel Kies dan het leven

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen

Aanvangslied: Lied 314

Stil gebed

Bemoediging en drempelgebed


Zingen:  Psalm 98 : 1, 2, 4

Kyrie     

Gloria: Lied 413 : 1, 2

Schriftlezing: Deuteronomium 6 : 1 - 12

Zingen: Lied 320 : 1, 2, 4, 5Schriftlezing: Johannes 13 : 31 - 35

Zingen: Lied 791 : 1, 2, 3, 4

Meditatie  

Orgelspel

Zingen: Geloofsbelijdenis  

mel. Ev. Liedbundel lied 357 ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’

Ik geloof in God de Vader, Die een bron van vreugde is
louter goedheid en genade licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos het gesternte zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus, Die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des mensen goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven groot is het geheimenis –
schenkt Hij mij het eeuwig leven dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie - uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is Mijn lichaam - door de wijn - dit is Mijn bloed -
geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.

Gebeden  -  stil gebed  -  Onze Vader 

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in  eeuwigheid.
Amen

Zingen : Lied 868 : 1, 2, 5

Wegzending en zegen

De Eeuwige zij voor u om u de weg te wijzen.
De Eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken.
De Eeuwige zij naast u als een goede vriend.
De Eeuwige zij om u heen als een beschermende mantel.
De Eeuwige zij in u als liefde en vrede

Orgelspel                                                                      
Collecte bij de uitgang