Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Aanvangslied: Vrede voor jou  mel. Lied 971

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein-
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal,
wij leven voor elkaar.

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt;
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt-
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit,
gezien, aanvaard te zijn.


Stil gebed


Bemoediging en drempelgebed

Zingen:  Psalm 66 : 1, 6, 7


Kyrie

Hoor ons als wij zingend tot u bidden:


Gloria: Lied 305


Schriftlezing: Johannes 14 : 15 - 21

Zingen: Lied 680 : 1, 2, 3

Schriftlezing: Johannes 14 : 22 - 31

Zingen: Lied 333   1e x allen, 2e x vrouwen, 3e x mannen, 4e x allen

Meditatie  

Orgelspel

Zingen: Lied 705

Gebeden  -  stil gebed  -  Onze Vader 

Zingen : Lied 969

Wegzending en zegen

Orgelspel   -
Collecte bij de uitgang