ALLE artikelen

Orgelspel

Aanvangslied: Ik sla mijn ogen op en zie (L121 vers 1 en 2)

Stilte

Bemoediging en Groet

Zingen: Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig  (L275 vers 1, 3 en 4)

Kyrie

Glorialied: Laat ons de Heer lof zingen (L864 vers 1 en 2)

Gebed om verlichting met de Geest

Schriftlezing: Psalm 27

Zingen: Zo vriendelijk en veilig als het Licht (L221 vers 1 en 2)

Schriftlezing:  Johannes 14: 15 t/m 20

Zingen: Liefde eenmaal uitgesproken (L791 vers 1 t/m 4)

Meditatie

Orgelspel

Zingen geloofsbelijdenis:  Wij loven U, o God  (Lied 412)

Bericht van overlijden

Gebeden- Stil Gebed – Onze Vader

Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn (L416 alle vier)

Wegzending en zegen

Orgelspel