Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Aanvangslied: Lied 91 a : 1, 3

Stil gebed

Bemoediging en drempelgebed

Zingen:  Psalm 27 : 1, 7Kyrie

Gloria: Lied 687 : 1, 3  - lof tot God 

overgang naar de dienst van het Woord

Schriftlezing: Galaten 3 : 26 - 29

Zingen: Lied 864 : 1, 2

Schriftlezing: Lucas 8 : 26 – 39

Zingen: God in ons midden - mel. Eeuwen geleden

God in ons midden,
Heer, wij aanbidden,
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

Licht van de overkant,
fakkel die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt,
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht,
valt al de glans der eeuwigheid.

Meditatie  

Orgelspel

Zingen: Abba Vader - Lied 886 geeft 1 couplet.
                                                 
Er is nog een tweede couplet bij geschreven 
We zingen ze beide -

Abba Vader U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba Vader U alleen,
U behoor ik toe.

Abba Vader laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’ uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer,
laat mij nimmer gaan.
Abba Vader laat mij zijn,
slecht van U alleen.

Gebeden  -  stil gebed  -  Onze Vader 

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren.
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in  eeuwigheid.
Amen

Zingen : Lied 871

Wegzending en zegen

Orgelspel   

- Collecte bij de uitgang

- Koffie / thee in ‘Ons Centrum’