Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Aanvangslied: Lied 214Stil gebed

Bemoediging en drempelgebed

Zingen:  Psalm 42 : 1, 3

Kyrie

Hoor ons, als wij zingend tot u bidden …

Gloria: Lied 885

Schriftlezing: Psalm 42 : 1 - 6

Zingen: Lied 834

Schriftlezing: Johannes 4 : 1 - 14

Zingen: Lied 653 : 1, 3, 7

Meditatie  

Orgelspel

Zingen: Lied 657 : 1, 2, 4

Gebeden  -  stil gebed  -  Onze Vader 

Onze Vader
die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren.
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in  eeuwigheid.
Amen

Zingen : Lied 904 : 1, 3, 4, 5

Wegzending en zegen

Orgelspel   

- Collecte bij de uitgang

- Koffie / thee in ‘Ons Centrum’