Welkom en mededelingen

Intredelied:   Zomaar een dak (Lied 276: 1 en 2)

Stil gebed

Bemoediging & Groet

Drempelgebed:   Hoor mijn stem, Heer (Lied 293)

Inleidende woorden

Smeekgebed

Loflied:   Zonne en maan (Lied 303, helemaal)

– DIENST VAN HET WOORD –

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderlied

Eerste Lezing:   Mattheüs 15,21-28

Lied:   Voor mensen die naamloos (Lied 647: 1 voorzang, 2, 3 en 4)

Tweede lezing:   Romeinen 1,16-17

Lied:   In Christus is noch west noch oost (Lied 969: 1, 2 en 3)

Overdenking

Orgelspel

Geloofsbelijdenis (Helmi van Stratum-van Beeck; uit: ZIJsporen)

met als responsie: Gezegend die de wereld schept (Lied 984; melodie: lied 215)

Ik geloof in God,
de Oneindige, de Levende, de Zorgende
die alles in het leven heeft geroepen
die mij gewild heeft
als mijzelf en als deel van het geheel.

Zingen: couplet 1 en 2

Ik geloof in Jezus Christus,
liefste geschenk van God
Maria’s zoon en mijn broeder
die mij de weg wijst naar een leven
van mededogen, vreugde en hoop.

Zingen: couplet 4 en 5

Ik geloof in de Geest
adem van God, woord van Jezus
die in mij leeft en mij drijft
op zoek naar gerechtigheid, waarheid en eenheid.

Zingen: couplet 6

Ik geloof in de gemeenschap van mensen,
lief en leed delend, in vrede levend,
elkaar op handen dragend als God
elkaar in liefde vergevend als Jezus
elkaar bemoedigend en troostend als de Geest.
Zo zal het eindelijk worden! Amen!

– GEBEDEN EN GAVEN –

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed en Onze Vader

Collecten

Slotlied:   Heer, raak mij aan met uw adem (Lied 695: 1 voorzang, 3, 4 en 5)

Zending & Zegen

Amen, Amen, Amen (Lied 431c)