Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen 

Aanvangslied: De vreugde voert ons naar dit huis- Lied 280 : 1, 4, 5, 6, 7

Stil gebed

Bemoediging en drempelgebed

Zingen:  Gij dienaars aan de Heer gewijd- Lied 134

KyrieGloria: Laat ons nu vrolijk zingen - Lied 146 a : 1, 5

Schriftlezing: Lucas 10 : 25 - 28

Zingen: Neem mijn leven, laat het Heer - Lied 912 : 1, 2, 3

Schriftlezing: Lucas 10 : 38 - 42

Zingen: Neem mijn leven- Lied 912 : 5, 6   

Meditatie  

Orgelspel

Zingen: Nu laat ons God de Here- Lied 863

Gedachtenis dhr. Berends  / Mw. Jeurink  

Gebeden  -  stil gebed  - 

Maaltijd van de Heer

Nodiging:

Zingen: Dank- en tafelgebed- mel. lied 209  -  tekst: Jan van Opbergen

Allen:   

Wij vieren hier wat nog niet is:
verzoening en verrijzenis;
dat wij tot rust gekomen zijn
verlost van doodsangst en van pijn.

 Vrouwen:         

Wij roepen in herinnering
de Mens die onze wegen ging,
maar niet de weg van man en macht,
alleen de liefde was Zijn kracht.

Mannen:           

Hij zei: wie leeft uit zelfbelang,
sterft voor zijn tijd, die leeft niet lang.
Maar wie steeds van het zijne geeft
zal zien dat hij het leven heeft.

 Allen:  

Zo heeft hij zelf ons voorgedaan,
is tot de dood ons voorgegaan;
is niet gevlucht uit eigenbaat
en koos de dood als hoogste daad.

 Voorganger:    

En in zijn laatste levensuur
heeft Hij gezegd vol geest en vuur:
dit brood, gebroken en verdeeld,
Ik ben het zelf u uitgedeeld.

 Voorganger:    

De wijn die daar op tafel stond
hief Hij omhoog en gaf hem rond:
dit is mijn bloed, vergoten nu,
ik ben het zelf, ik sterf voor u.                  

Vrouwen:

Gestorven gaat die mens ons voor
en leeft in onze wereld door.
Hij moet het winnen mettertijd,
Zijn geest leeft tot in eeuwigheid

 Mannen:

Dat wij verdelen alle brood
en leren scheppen uit de nood,
tot alle kwaad verdwenen is,
herschapen tot verrijzenis.                                                                    

Onze Vader

Gemeenschap van brood en wijn            

Het brood dat wij breken en delen
wil ons voeden met Gods liefde
Neem en eet, tot gedachtenis

De wijn van het koninkrijk, de levensbeker, ons aangereikt
vertelt van overvloed van liefde.
Scheppen wij vreugde, in en met elkaar.
Neem en drinkt , als gedachtenis, tot eer van God

Dankgebed

Wegzending en zegen

Zingen: Vervuld van uw Zegen  - Lied 425

In stilte brengen voorganger en ouderling
de gedachtenissteen naar de stiltehoek

Orgelspel   

- Collecte bij de uitgang

- Koffie / thee in ‘Ons Centrum’