ALLE artikelen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 283

Bemoediging en drempelgebed

Zingen:  
Psalm 25 : 2, 4

Kyrie

Hoor ons als wij zingend tot u bidden …Gloria : Gezang 464   LvdK  1973

Alle volken, looft de Here,
aarde, zing een vrolijk lied!
Juicht nu allen, geeft Hem ere:
Hij vergeet de zijnen niet!
In het beurtgezang der sferen,
in des afgronds bange kreet
ruist de lof, de lof des Heren,
die de zijnen niet vergeet.

Uit Hem vloeien alle krachten,
tot Hem stijg' der aarde lied!
Zalig, wie de Heer verwachten:
Hij vergeet de zijnen niet!
Smelt dan samen, Hem ter ere,
diept' en hoogheid, lust en leed,
in het loflied aan de Here,
die de zijnen niet vergeet!

Schriftlezing: Lucas 15 : 1- 10

Zingen: Lied 23 b

Meditatie

Orgelspel

Zingen: Lied 37  (uit: Het liefste lied van overzee) 
               mel. Lied 870 ( Heilige God, geprezen zij uw komst)


Maak heel mijn leven tot een lied
ook als de dag verstilt
Maak wie ik ben getuige van
uw wezen en uw wil

In wie ik ben, in wat ik doe
in al mijn gaan en staan
klinkt zo de lof aan U, mijn God
en wordt uw wil gedaan

Vul mij daarom met diepe dank
tot heel mijn leven zingt
van U en van uw liefde voor
wie klein is en gering

Dan geef ik u, in wie ik ben,
de eer mijn leven lang
en bloeit uit alles wat ik doe
een altijd nieuw gezang.

Nooit zal mijn leven, dag en nacht
dan zonder zegen zijn
Bij elke voetstap die ik zet
bent U zelf het refrein

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Stil gebed
Onze Vader

Zingen: Lied 413

Wegzending en zegen

Gem.: 3x amen