ALLE artikelen

Woord van welkom en mededelingen (Tonny)

Luisteren: Psalm 73: 1 en 9

Ja, God is goed voor Israël,
is waarlijk goed, ik weet het wel,
voor 't zuiver hart dat leeft in vrede
Maar ik was bijna uitgegleden.
Mijn afgunst groeide met de dag
daar ik der bozen voorspoed zag,
hoe moeiteloos hun leven is,
zo zonder kwelling en gemis.

Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid

Stil gebed

Votum en groet

Gebed

Luisteren: Stil

Schriftlezing Ezechiël 47: 1-12; Openbaring 22: 1 en 2; 13 en 14

Luisteren: L.v.d.K. 443

Liefde Gods, die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met Uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit den hoge neer
met Uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

God almachtig boven mate
Die zo nederig verscheen
Keer opeens terug en laat ons
Nooit meer, nooit meer hier alleen
Laat ons in de kerk U prijzen
Met uw heiligen omhoog
Tot in ’s hemels paradijzen
Wij u zien van oog tot oog

Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Preek

Meditatief orgelspel Sieger van der Laan

Dankgebed en voorbeden

Een rivier vol van vrede

Een rivier vol van vrede
Een rivier vol van vrede
Een rivier vol van vrede in mijn hart
Een rivier vol van vrede
Een rivier vol van vrede
Een rivier vol van vrede in mijn hart

Een fontein vol van blijdschap
Een fontein vol van blijdschap
Een fontein vol van blijdschap in mijn hart
Een fontein vol van blijdschap
Een fontein vol van blijdschap

Een fontein vol van blijdschap in mijn hart

Een rivier vol van vrede
Een fontein vol van blijdschap
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart
Een rivier vol van vrede
Een fontein vol van blijdschap
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart

Aansluitend aan de zegen:

Luisteren Lied 425 Vervuld van Uw zegen

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal