ALLE artikelen

Aanvangslied: Licht dat ons aanstoot in de morgen  

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij,kijk uit

mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.Welkom
Mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Inleiding op de viering

Lied: Door de wereld gaat een woord   - lied 802

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat ik u wijs

Refrein: Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem
Breng ons saam’met uw ontheemden
naar een nieuw Jeruzalem

Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed
Die bij wat op aarde teeft
nu geen burgerrecht meer heeft.

Refrein

Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem uw woord verstaan

Refrein

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang

Refrein

Velen die de moed begaf
bijven staan, of dwalen af
Hunk’rend naar hun oude land
Reisgenoten, grijp hun hand

Refrein

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat ik u wijs

Kyriëgebed

Muziek: Taizé organ church  laudate omnes gentes / instrumentaal    

Looft alle volken, looft de Heer

Schriftlezing: Ruth 1

Lied: Wat vraagt de Heer nog meer van ons   - lied 992

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3. Wat vragen mensen meer van ons
 dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Meditatie

Orgelspelspel door Jouke Hordijk

Toelichting collectedoel

Gebed

Onze Vader (Jan van Opbergen)

Onze Vader,
al zolang onderweg
van de hemel naar de aarde,
Uw Naam worde geheiligd
nooit meer in gevechten
van volk tegen volk,
van man tegen man;
Uw Naam worde gedaan en doorgegeven
in gerechtigheid en vrede,
van mens tot mens van land tot land,
over heel de wereld.
Laat komen uw Rijk door allen die veranderd zijn
in mensen van vrede en mededogen.
Laat gebeuren in ons midden
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.
Geef ons heden zoveel inzicht
dat wij weten wat werkelijk tot vrede en toekomst brengt.
Vergeef ons dat wij U tegenhielden in zoveel mensen -zoveel eeuwen lang.
En leid ons weg uit de verleiding tot macht en geweld,
maar verlos ons vandaag nog
van een wereld voor enkelen
en open die wereld van God en mens met allen.
Amen.

Zegen

Muziek: Behüte mich Gott 

Behoed mij God,
ik vertrouw op u,
U toont mij de weg naar het leven.
Bij u is vreugde, vreugde in overvloed