ALLE artikelen

Aanvangslied:  Het licht dat weer opnieuw begon

Het licht dat weer opnieuw begon,
de dag, de pas ontwaakte zon,
verhogen Hem die boven is
en die alleen te loven is.

Heft op uw hart en uw gelaat
gelijk het licht dat opengaat,
weest als de engelen bereid,
wijdt God uw ganse levenstijd!

Laat uw geweten zuiver zijn,
helder als dag en zonneschijn,
want God ziet alles van omhoog
klaar als de dag met helder oog.

En laat uw licht als hemellicht
schijnen voor ieders aangezicht,
zodat het ieder helder is


dat God uw licht, uw helper is.

De hemel immers is nabij!
Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij
en door de stralen van uw gloed
wordt alles wat er leeft gevoed.

Dit is uw dag want Gij zijt daar,
dit is een dag als duizend jaar.
Verdrijf mijn zonde als de dauw,
o God wien ik mij toevertrouw!

Nu dan het licht verrezen is,
looft Hem die 't eeuwig wezen is
en houdt u voor de dag bereid
dat Hij verschijnt in heerlijkheid.

Lof zij de Vader, eeuwig licht,
de Zoon, zijn enig aangezicht,
lof zij de Geest, der liefde vuur,
looft God vandaag van uur tot uur!

Welkom en mededelingen

Inleiding

De kaarsen worden aangestoken


Lied :  Psalm 25 : 1, 3, 4 

Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,

maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriend'lijk' ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer die al mij ontrouw ziet
wil mij in uw goedheid sparen.

God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:

wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 13 : 24 - 30, 36 – 43

Lied: God in den Hoog’ alleen zij eer    

God in den hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weer gebracht;
de strijd heeft thans een einde.

U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze Koning!

Meditatie

Lied:  Groot is uw trouw, O Heer

Groot is uw trouw, o Heer, Mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refr.
Groot is uw trouw, o Heer,

Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refr.
Groot is uw trouw, o Heer,Groot is uw trouw, o Heer …………,.

Gebed

Zegen

Muziek / Lied:  Jesus bleibet meine Freude  

Allen een goed weekend, gezegende zondag.

Graag zie / ontmoet / spreek ik u weer na mijn vakantie!