ALLE artikelen

ds. L. vd Veer uit Oosterhesselen

Liturgie

Verwelkoming

Aanvangswoord en groet

Eerste psalm: gezongen wordt

Psalm 55 oude berijming vers 1,2 en 4

1.
O God, neem mijn gebed ter oren;
Gij, die 't geroep Uws volks wilt horen,
Verberg U niet voor al mijn smeken!
Verhoor mij, Heer', geef gunstig acht,
Op mijn misbaar en jammerklacht,
Waarin de nood mij uit doet breken.

2.
't Geroep des vijands doet mij

beven,
Ik word door angst en schrik gedreven,
En fel geperst door goddelozen.
Men schuift op mij, met snood beleid,
Een last van ongerechtigheid.
Hoe vinnig treft de wraak dier bozen!

4.
"Och gaf mij iemand duivenvleuglen!
Gewis, mijn drift waar' niet te teuglen.
Ik vloog, tot waar ik kon verwachten
Mijn veiligheid, waar 't ook mocht zijn:
In 't barste zelfs der zandwoestijn,
Waar ik in stilte zou vernachten."

Gelezen wordt de onberijmde tekst

Gebed van de zondag

Lezing uit de Brieven:        1 Petrus 5: 6 - 7

Lezing uit het Evangelie:   MattheĆ¼s 13: 44 -52

Lied: gezang 905

1
Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt
heeft nooit zijn huis op zand gebouwd.

3.
Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit Zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 

4.
Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Overdenking

Dankzegging en voorbeden 

Lied: 422 alle verzen

1.Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door Uw stille kracht. 

2.
Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3.
Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Uitzending en zegen