ALLE artikelen

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad

Klokluiden    - na 10.00 uur slag.

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 283  https://www.youtube.com/watch?v=DI4wBXPUn5E

Bemoediging en drempelgebed

Orgelspel: Woon in mijn dromen  uit: Het liefste lied van overzee   - Sytze de Vries

https://www.ambachtoost.nl/uploads/klant231/20200823_liturgie_06.gif" width="396" height="279" />

2
Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.

3
Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, meer weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.


Kyrie

Gloria : Orgelspel   - Lied 413 : 1, 2

Gebed  / gezongen  : Lied 333  https://www.youtube.com/watch?v=PBQ1_Zazoa0

Lezing

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is het licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf:
wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Jij bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken
opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.
Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
Wij zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren.
Die is niet alleen maar in sommigen van ons;
die is in iedereen!
En als wij ons licht laten stralen,
geven we onbewust andere mensen toestemming
om hetzelfde te doen.
Als wij van onze angst bevrijd zijn,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Nelson Mandela


Orgelspel: Lied 912 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.


Evangelielezing: Matteüs 17 : 14 – 21

Lied: Ere zij aan God de Vader    https://www.youtube.com/watch?v=VP0wTACQW2g

Meditatie

Orgelspel

Dankgebed, voorbeden

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/833-neem-mij-aan-zoals-ik-ben-7_9_3

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want uw is het koninkrijk,
en de kracht,
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied: Lied 416 https://www.youtube.com/watch?v=iI5U8h47aTo

Wegzending en Zegen

Orgelspel