ALLE artikelen

Orde van dienst zondag 20 september

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad

Klokluiden    - na 10.00 uur slag.

Welkom en mededelingen

Lied:  O, Schepper bron van eeuwig Licht            - mel. lied 972                       
                                                                                        Zang: Inge, Geeske, Bert, Jitse

O Schepper, bron van eeuwig licht,
wij komen voor uw aangezicht:
Vuur, van uw vlam, verspreiden wij,
geef dat uw licht hier met ons zij.

Tot U Heer, is ons hart gericht,
Hier zijn wij open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd,
kom tot ons, Eeuwige, in de tijd.


Bemoediging en drempelgebed

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid,
die niet loslaat het werk van zijn handen,
in u en mij begonnen

Als alles duister wordt, God is ons licht.                                                                
Als angst ons overvalt, Hij is onze steun.                                                             
Wie zouden wij moeten vrezen:
de mensen,  eenzaamheid …

U, God bent zoveel groter dan wat ons ook bedreigt.
Blijf bij ons en wil onze leidsman zijn.
Als Gij bij ons zijt, zijn wij zoveel sterker.
Als Gij ons licht zijt, deert het duister niet.

Amen

Aanvangslied: Gezegend die de wereld schept        Lied 984 : 1, 4, 5, 6
                                                                                                              Zang: Inge, Geeske, Bert, Jitse

Kyrie

Gloria : U geeft rust

U geeft rust
in mijn ziel
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel.

De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft rust in mijn ziel.

Gebed 

Evangelielezing: Matteüs 20 : 1 - 16

Lied: Wat vraagt de Heer nog meer van ons                                       - Liedboekcompendium

Meditatie

Orgelspel

Gedachtenis dhr. Karel Otto Ouwerkerk- 14 september overleden, 62 jaar oud
Leeuwerikenveld, te Emmen

Dankgebed, voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want uw is het koninkrijk,
en de kracht,
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied: Heilig, heilig, heilig      - Lied 985
                                                                      Zang: Inge, Geeske, Bert, JitseWegzending en Zegen

Orgelspel