ALLE artikelen

Kerstliturgie  25 december 2020

Thema: spoorzoeken

Organist  - Jouke Hordijk
Koperensemble - Fam. Breukelman
Kleinkoor - Marleen Haan, Inge van der Leij , Jitse Scheffer, Bert Vastenburg

Orgelspel


Welkom

Zingen: ‘Er is een licht ontstoken’   -
  mel. lied 473

Er is een licht ontstoken
waar alles donker is.
Er is een bloem ontloken
waar grond bevroren is.
En blad voor blad ontluikt.
Een roos van Gods genade,
Licht in de duisternis

Bemoediging en groet.

Zingen: Psalm 98 : 1, 3


Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien hem heerlijk triomferen,
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde,
bevrijdend heil en bindend recht,
voor alle volkeren op aarde,
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
 

Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.


Kyrie

Gloria: Lied 477 : 1 (orgel), 3 (koperensemble), 4 (orgel)

Komt allen tezamen,jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden (3x), die Koning.

Het licht van de Vader,licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
Goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden (3x),die Koning.

O Kind, ons geboren,liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden (3x),die Koning.

Schriftlezingen

Tussen de lezingen door zingen we uit Lied 488
Via de Schriftlezingen reizen we langs drie herbergen

In die tijd kondigde keizer Augustus het besluit af

dat er een volkstelling moest worden gehouden
in de hele voor hem bestaande wereld.
Deze eerste volkstelling vond plaats
toen Quirinius gouverneur van Syrië was.
allen gingen op reis naar de plaats
waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen,
om zich daar te laten inschrijven.
Ook Jozef ging. Hij trok vanuit Nazareth in Galilea
naar de stad  waar hij geboren was, Bethlehem,
de stad van David, in Judea.
Daar aangekomen liet hij zich inschrijven
samen met Maria, zijn verloofde, die hoogzwanger was.
Juist toen ze in Bethlehem waren
brak voor Maria de tijd van haar bevalling aan
en zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak,
bestemd voor het vee, want in de herberg waren zij niet op hun plaats. - naar: Lucas 2

Zingen: Lied 488 : 1   - orgel

In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.
Lezing …

Dit is een gelijkenis over omgaan met mensen,

en verteld door Hem,
die als kind buiten de herberg werd geboren.
hij vertelde zijn volgelingen:
zeker iemand was op reis van Jeruzalem naar Jericho.
Onderweg werd hij door rovers overvallen.
Die namen hem alles af, sloegen en trapten hem
en lieten hem meer dood dan levend liggen.
Bij toeval reisde er langs die weg een priester richting Jericho.
Maar toen die de man zag liggen,
ging hij met een wijde boog aan hem voorbij.
Hetzelfde deed een leviet die daar eveneens passeerde.
Ook die zag de gewonde wel,
maar deed alsof hij hem niet zag of hoorde.
Tenslotte kwam er langs die weg een Samaritaan,
in de ogen van de meeste gelovigen een goddeloze.
Toen díe de man zag liggen, had hij direct met hem te doen.
Hij maakte zijn wonden schoon en verbond ze.
Daarna zette hij het slachtoffer op zijn eigen ezel
en bracht hem naar een herberg
waar hij verder alle zorg aan hem besteedde.        – Naar Lucas 10

Zingen: Lied 488 : 3    - koperensemble

Hij is de Heer, Hij werd een knecht,

op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont te midden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.

Lezing …

Op de laatste avond van zijn leven

huurde Jezus de bovenzaal van een herberg in Jeruzalem.
Toen al zijn vrienden er waren
en rond de tafel aanlagen,
stond Hij op, ontdeed zich van zijn bovenkleed
en begon het werk wat anders altijd slaven doen:
Hij waste hun de voeten.
Toen Hij dit bij ieder had gedaan,
kwam Hij weer aan tafel en zei nadrukkelijk:
ik heb dit niet voor niets gedaan,
maar ik wilde jullie met meer dan woorden zeggen:
wie meesterlijk wil leven,
moet dienaar van de ander zijn.       - naar Joh. 13

Zingen: Lied 488 : 4    - orgel

Hij troont in onze lage staat,
waar al wat leeft verloren gaat.
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit Licht dat zoveel luister schiep.

Overweging

Koperensemble

Zingen: God wil bij mensen wonen    -
mel. Lied 904

God wil bij mensen wonen, Hij vraagt om onderdak.

Wie stelt zich voor Hem open, wie geeft aan Hem zijn hart?
Waar is het huis op aarde dat Hem een welkom roept,
wie is voor onze Schepper, de mens naar wie Hij zoekt?

God wil bij mensen wonen, vraagt ons als reisgenoot.
hij hoort niet in paleizen, Hij wil bij klein en groot.
Hij hoopt op lichte dagen, op mensen sterk en vrij -
Hij wacht al zoveel dagen, op u, op jou en mij.

Voorbeden, stil gebed

Muziek: Koperensemble

Zingen: Lied 500 : 1, 5

Uit uw verborgenheid voorbij aan onze grenzen,

straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen.
Uw wijde hemel welft zich rond over de aarde.
Gij zult op vaste grond ons voor het donker sparen.

Uit uw verborgenheid ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar, wij gaan het donker tegen.

Wegzending en zegen

Orgelspel