ALLE artikelen

mmv  Bep Arentze  - orgel,  Kleinkoor: Jans Kiers, Jan Elders, Nienke Lantman, Jitse Scheffer

Welkom

Zingen
: Lied 283 : 1, 4


In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen,
van het woord, dat ons verblijdt.

 Laat uw dauw van vreugde dalen,
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen,
van uw goedertierenheid.Bemoediging en drempelgebed

Zingen
: Lied 283 : 5


Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis juicht met ons mee.

Gebed

Schriftlezing
: Psalm 90 : 1 – 4, 10, 12, 16 – 17


Zingen: Lied 90 a : 1, 3, 4, 6

O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis
bewijs ook ons uw trouw en macht
wees eeuwig ons tehuis

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid
altijd dezelfde, die Gij waart
de God der eeuwigheid.

En duizend jaar gaan als de dag
van gist’ren voor U heen
een schaduw, een gedachte vaag
een nachtwaak, die verdween

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis.

Schriftlezing
: Numeri 6 : 22 – 27


Zingen
: Lied 904 : 1, 3, 5


Beveel gerust uw wegen
al wat u 't harte deert
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan

Laat Hem besturen, waken
't is wijsheid wat Hij doet.
Zo zal Hij alles maken
dat ge u verwond’ren moet
als Hij, die alle macht heeft
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft
waarom gij thans nog schreit

Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

Overweging

Orgelspel
: ‘Dank sei dir, Herr’ - Georg Friedrich Händel

                       Segne das Glück, segne den Tag
                       Lasse dein antlitz über uns leuchten, in Ewigkeit

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, avondgebed van Luther*

* Auteur is niet – wat we misschien zouden denken – Maarten Luther,
   maar de veel later levende Duitse predikant en dichter Georg Christian Dieffenbach (1822-1901).

Gebed

Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.

Blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.
Amen

Zingen: Lied 248

De dag, door uwe gunst ontvangen
is weer voorbij, de nacht genaakt
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt

Die dan, als onze beden zwijgen
als hier het daglicht onderduikt
weer nieuwe zangen op doet stijgen
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Zodat de dank U toegezonden
op aard’ nooit onderbroken wordt
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt

Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit

Wegzending en zegen