ALLE artikelen


Organist: Sieger van der Laan

Kleinkoor: Riekent en Janny Veldman, Bert Vastenburg, Jitse  Scheffer


Welkom en mededelingen 

Aanvangslied : Lied 496 : 1, 3

Een ster ging op uit Israël

na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

Gij morgenster en mensenzoon,


breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Bemoediging en drempelgebed


Inleiding

De lezing voor deze zondag, de 1e zondag van Epifanie,
komt volgens het oecumenisch leesrooster
uit het Evangelie van Matteüs:
het verhaal van de Wijzen uit het Oosten.
Wie zij waren, wat hun afkomst was,
daar wil ik vandaag wat uitgebreider bij stilstaan.
Ik lees u daarom ook uit Genesis.

We branden nu eerst de Paaskaars.
Aansluitend zingen we de Psalm van de Zondag

Lied :  Psalm 72 : 1, 3

Geef, Heer, de koning uwe rechten

en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Heerse van zee tot zee zijn vrede,
van land tot land zijn lof,
de volken zullen tot hem treden,
zijn vijand likt het stof.
Tarsis en Scheba 's verre stranden,
brengt hem uw overvloed.
Gij koningen van alle landen,
valt deze heer te voet. 

Kyrie

Gloria: Lied 477 : 4

O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,

neem onze liefde in genade aan,
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

Lezing: Genesis 25 : 1 – 6

Schriftlezing: Matteüs 2 : 1 - 12

Lied: Lied 476 : 3

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land

zij zochten onze Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis

Meditatie 

Orgelspel

Gebed
 

Lied: Uw ster heeft onrust ingezaaid   - mel. Lied 488 

Uw ster heeft onrust ingezaaid,
een vonk, tot vuren opgelaaid
in heimwee naar dat ander land,
waar leven leeft van zinsverband.

De zieners zijn op weg gegaan
Vermoedend hebben zij verstaan
hoe heil en heelheid, aardewijd,
het doel is waarheen God ons leidt.
Zo mogen wij stervolgers zijn,

Als pelgrims door de tijdswoestijn.
In hart en ziel intens geraakt
door licht wat mensen mensen maakt.
Het licht is Hij, die in God naam
als morgenster is opgegaan.
Zijn woord en naam is, nooit verwaaid,
als weg én doel ons ingezaaid.

Zegen

Orgelspel