ALLE artikelen

Welkom en mededelingen

Aanvangslied : Wie in de schaduw Gods mag wonen   - Lied 91a : 1, 2

Wie in de schaduw Gods mag wonen

hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

Bemoediging en drempelgebed


Lied :   91a : 3

Geen duister zal je overvallen,

er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Kyrie
Hoor ons als wij zingend tot u bidden: Lied 413 : 3

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vader armen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren gaan.

Gloria: Grote God, wij loven u    - Lied 413 : 1, 2


Grote God, wij loven U,

Heer, o sterkste aller sterken.
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de eeuw’ge ongeziene.
Looft uw liefd’ en zingt er van,
alle eng’len die u dienen,
roepen u nooit lovensmoe,
heilig, heilig, heilig toe.


Lezing: Jesaja 40 : 1 - 5Lied: Wat vraagt de Heer nog meer van ons    - Lied 992

          https://www.liedboekcompendium.nl/lied/992-wat-vraagt-de-heer-nog-meer-van-ons-9_4_9


Schriftlezing: Marcus 1 : 1 - 13

Lied: Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan     - Lied 524 : 1, 2, 4


Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan,

stroomt aller wereld water daarin samen.
Noach en Mozes, Jona en Naäman
moedigen U vanaf de oever aan.

Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.

 

Gij rijst uit onze dood en van omhoog
klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’.
en eindelijk kan Noachs duif haar vleugels
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.

Meditatie en orgelspel

Lied:  De Geest des heren heeft    - Lied 686 : 1, 3

De Geest des Heren heeft  een nieuw begin gemaakt,

in al wat groeit en leeft  zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt  wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield  maakt één wat is verdeeld.

De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God

dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

Gedachtenis

Cornelis Zwiers                                 † 3 januari          - 93 jaar

Jantje Koopman – Harding           † 4 januari          - 86 jaar

Gezina Jantina Alting – Annen   † 4 januari          - 81 jaar


Gebed 

Stil gebed

Onze Vader die in de hemelen zijt

Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid


tot in  eeuwigheid. Amen

Lied:  Jezus ga ons voor     - Lied 835

Jezus, ga ons voor


deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Zegen

Orgelspel