ALLE artikelen

Welkom en afkondigingen

VOORBEREIDING

bemoediging en groet

samenzang van de eerste psalm:  psalm 66: 1, 2 en 7

Inleiding tot de dienst

kyrië en gloria: v:

Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor
 de nood in de wereld en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.

samenzang: gezang 281: 1, 2, 3, 6, 9 en 10

DIENST VAN HET WOORD

zondagsgebed

lezing uit Tenach: psalm 100 (vertaling NBG 1953)

lezing uit het Evangelie: Johannes 21: 1 - 11 (vertaling NBG 1953) samenzang: gezang 525 geheel

verkondiging       
Erkent, dat de HERE God is; 
Hij heeft ons gemaakt en Hem behoren wij toe, 
Zijn volk, de schapen die Hij weidt. 
(psalm 100: 3) 

samenzang: gezang 526: 3

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankzegging – voorbeden – stil gebed – “Onze Vader”

samenzang:  psalm  527 geheel

UITZENDING EN ZEGEN

beantwoord met samenzang: “Amen, amen, amen”.

Alle liederen uit het nieuwe Liedboek 2013