ALLE artikelen

Voorganger        : ds.    Jitse Scheffer
Ouderling            : dhr. Bert Vastenburg
Organist              : Mw. Karin Heeling

Orgelspel voor de dienst 

Inleiding op de dienst

Welkom en mededelingen door de ouderling

Aanvangslied: Samen in de naam van Jezus  
                          

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!


Bemoediging en drempelgebed

Lied : Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods   - Lied 680 : 1, 3, 4  

Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht,
van onze geest, verward en trots.

Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U,
kom, wees aanwezig in het woord,
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd,
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Kyrie

Gloria : Heer uw licht en uw liefde schijnen.

Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 - 13

Lied: Wat altijd is geweest   - Lied 689 
         
Wat altijd is geweest,

het waaien van de geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin,
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

Het meeste gaat voorbij,
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.

Zijn zwijgen is van goud,
zijn woord is ons behoud
In leven en in sterven.
Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

Meditatie
Pianospel: Einaudi

Inleiding op de belijdenis en bevestiging van ambtsdragers

Lied : Geloofsbelijdenis   - Ik geloof dat God mijn Vader

Ik geloof dat God mijn Vader
Bron van al het goede is,

die van hemel en van aarde
Schepper, Herder, Hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.
Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad tot ondergang bereid.
Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden
paaslicht dat ons graf ontsluit.
Eeuwig samen zing ik ‘amen’,
roep ik, God, uw glorie uit!

Geloofsbelijdenis

Handoplegging / zegen

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Orgel  - lied 672 : 3

Dankgebed, voorbeden

Onze Vader

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar een.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien zal zijn
Help ons samen goed te leven en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild
en vergeef ons wat we fout doen net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen dat we goed zijn voor elkaar
Onze Vader, wij geloven dat u onze wereld leidt.
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks, altijd.
Amen

Slot 

Wegzending en zegen

Muziek 

Allen een gezegend en een vrolijk Pinksterfeest gewenst 

In de Dorpskerk staat een ‘Pinksterpot’ / ‘Kletspot’ voor u klaar