ALLE artikelen


Voorganger       : ds.   Jitse Scheffer
Organist            : dhr. Jouke Hordijk
Ouderling          : dhr. Tim Grondel

Kleinkoor          : dhr. Eddy Heeling, dhr. Jan Elders, mw. Nienke Lantman, ds. Jitse Scheffer

Orgelspel

Welkom en mededelingenAanvangslied :   O God, nu wij hier samenkomen     - Kleinkoor 
                                     Zingenderwijs 111 – melodie: lied 248
O God, nu wij hier samenkomen
op deze dag, in deze kerk,
laat nu uw Geest ons binnenstromen.
God, open ons hart en maak ons sterk.

Opdat de woorden die wij horen,
opdat de taal die wij verstaan,
veel dieper gaat dan onze oren
en in ons hart zal binnengaan.

Laat hier en nu en straks en morgen
uw Geest ons leiden tot de daad,
zodat uw woord ervoor zal zorgen
dat U uw wereld nooit verlaat.

Want door uw woord en Geest en zegen
zijn wij gemeente in uw Naam,
wijs dus aan ons de goede wegen
door woord en Geest in Jezus' naam

Bemoediging en drempelgebed

Lied : Psalm 84 

Kyrie

Gloria: Lied 704

Schriftlezing: Exodus 3 : 1 – 6

Lied: Eén is de Heer, de God der goden   - kleinkoor   - lied 310

Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren -
wie drift bemint wordt ziende blind.

Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.

Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt! 

Schriftlezing: Romeinen 8 : 12 – 17 

Lied: Abba Vader     - Lied 886  https://www.youtube.com/watch?v=4TAH106wOY8

Meditatie

Orgelspel

Lied : Beveel gerust uw wegen    - Lied 904 : 1, 4, 5   - Kleinkoor

Beveel gerust uw wegen,
Al wat u ’t harte deert,
Der trouwe hoede en zegen
Van Hem, die ’t al regeert:
Die wolken, lucht en winden
Wijst spoor en loop en baan,
Zal ook wel wegen vinden,
Waarlangs uw voet kan gaan.

Wel kan zijn hulp vertragen,
en 't schijnt soms in de nacht,
alsof geen licht zal dagen,
alsof geen troost u wacht,
als u de angst doet beven
dat God u niet meer kent,
dat Hij zich van uw leven
voorgoed heeft afgewend.

Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.


Dienst der gebeden
Stil gebed
Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt

Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in  eeuwigheid.

Amen 

Lied: Gij hebt , o vader van het leven     - Lied 823 : 1, 4, 5
          
Zegen

De Liefde zij voor u, om u de juiste weg te wijzen.
De Liefde zij achter u, om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar.
De Liefde zij onder u om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen.
De Liefde zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
Zij omgeve u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Liefde zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u de eeuwige God
vandaag, morgen en in eeuwigheid.

Amen.

Orgelspel