ALLE artikelen

Voorganger    : ds.   Jitse Scheffer
Organist         : mw. Ettie Ottens
Ouderling       : mw. Carolien Haan

Kleinkoor: dhr. Jouke Hordijk, dhr. Jan Elders, dhr. Jannes Helmantel , mw. Nienke Lantman

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: Lied 280 : 1, 4, 6, 7           - Kleinkoor 

Bemoediging en drempelgebed 

Lied: Psalm 42 : 1, 5, 7 https://www.liedboekcompendium.nl/lied/42-evenals-een-moede-hinde-4_2

Kyrie

Gloria: Gezang 257   - Liedboek voor de kerken 1973   - kleinkoor

Halleluja, eeuwig dank en ere,

lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor Uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade;
Uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot.

Schriftlezing: Johannes 4 : 5 – 26

Lied:
 Hij die de blinden weer liet zien    - Lied 534 : 1, 2, 3    - Kleinkoor


Meditatie

Orgelspel

Gebeden
Maaltijd van de Heer

Klaarmaken van de tafel

Kleinkoor zingt: genade, vrede, iedereen  
- mel. lied 209

Genade, vrede, iedereen!
De Geest des Heren om u heen.
Neem plaats en zet u in de kring,
doet mee tot zijn herinnering.

 Wij vieren hier wat nog niet is:
verzoening en verrijzenis;
dat wij tot rust gekomen zijn
verlost van doodsangst en van pijn.

 Wij roepen in herinnering
de mens die onze wegen ging,
maar niet de weg van man en macht,
alleen de liefde was Zijn kracht.

Nodiging:

Wij roepen in herinnering,
de mens die onze wegen ging,
in tekenen van brood en wijn, die wij zullen delen,
zeggen en geloven wij dat Goddelijke liefde ons leven wil helen.

Gedenken wij dat Jezus ons zich heeft gegeven.
Bidden wij samen het tafelgebed:

Tekst en lied: Die wij kennen als een vader   - Lied 403 d

Onze Vader

Wij delen brood en beker

Dankgebed

Slotlied : In Christus is noch west noch oost    - Lied 969
                 https://www.youtube.com/watch?v=qnTOynIku9A

Wegzending en zegen