ALLE artikelen

Voorganger       : ds.   Jitse Scheffer
Organist            : dhr. Sieger van der Laan
Ouderling          : mw. Annet Veuger

Kleinkoor           :dhr. Luuk Houkes, dhr. Riekent Veldman,  mw. Geeske Houkes , mw. Janny Veldman


Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: De vreugde voert ons naar dit huis  
                           Lied 280 : 1, 3, 4, 5  
- kleinkoor

Bemoediging en drempelgebed 

Lied: Soms breekt uw licht in mensen door  
         Lied 493                
Tekst: Huub Oosterhuis
           https://www.youtube.com/watch?v=GwGtqBDe0iU


Kyrie


Gloria: Laudate omnes gentes     - Taizé
             Lied 117 d   -
Alle volken, loof de Heer
            
https://www.youtube.com/watch?v=G99sbgpI3AU


Schriftlezing: Marcus 5 : 22 - 34

Lied: Psalm 116 : 1   
- Kleinkoor

Schriftlezing: Marcus 5 : 35 – 43

Lied: Psalm 116 : 3, 4    - Kleinkoor

Meditatie

Orgelspel

Lied: Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven
         Lied 976  
- Kleinkoor


Overstap jeugdkerk

Gebeden

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt

Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

Amen

Slotlied : Alles wat adem heeft, love de Here
                 Lied 146 c : 1, 3, 7


Wegzending en zegen