ALLE artikelen

Voorganger       : ds. Jitse Scheffer
Organist            : mw. Ettie Ottens
Ouderling          : mw. Carolien Haan

Kleinkoor            : dhr. Luuk Houkes,  ds. Jitse Scheffer,  mw. Geeske Houkes , mw. Marleen Haan

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied:  Dit huis waar op de eerste dag  - mel. Psalm 134 - kleinkoor

Dit huis waar op de eerste dag
de week met U beginnen mag
staat voor de eredienst gereed,
wij komen hier met lief en leed.

Met hoop en met herinnering
wordt in dit huis van hout en steen
geloof gewekt, geloof gevoed –
en liefde die ons leven doet

Op hoop van zegen bidden wij
dat Christus in ons midden zij.
Kom, help ons Levende en kom
en maak ons tot uw heiligdom.

En laat het licht dat hier verschijnt
een levend licht voor ieder zijn,
dat met ons meegaat en ons zegt
dat Gij ons leidt op onze weg.

Bemoediging en drempelgebed

Lied: Zo ver en toch nabij - mel. Lied 834 - kleinkoor           

Zo ver en tóch nabij zijt gij
hart van het leven, bron in mij,
hand op mijn schouder, diep geheim
van liefde, die met mij wilt zijn.

U zet mij recht, wanneer ik val.
U geeft mij kracht, en bovenal
vergeeft U, waar oneffenheid
zich op mijn weg heeft uitgebreid.

U bent een God van rechtop staan,
van ‘mens, je mag weer verder gaan!’
Van leven diep en menselijk,
van liefde groot en goddelijk.

Kyrie|

Gloria: Zolang wij ademhalen           - Lied 657 : 1, 4
 https://www.youtube.com/watch?v=512-Y50t4OA


Schriftlezing: Matteüs 22 : 36 -  40   - Liefde naar boven, binnen en buiten

Lied:  Wie oren om te horen heeft - Lied 320 : 1, 2, 3, 4
  https://www.youtube.com/watch?v=BVQ8Qqvcc48

Lezing: Johannes 5 : 1 - 18

Lied: Hij die de blinden weer liet zien   - Lied 534 : 1, 2    - kleinkoor

Meditatie

Orgelspel

Lied: Maak ons uw liefde, God, tot opmaat   - lied 974 : 1, 2, 3   - kleinkoor

Gebeden

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in  eeuwigheid.

Amen

Slotlied : U zij de glorie - lied 634 - gemeentezang

Wegzending en zegen

De zegenbede wordt ons toegezongen,
de verwoording van de priesterzegen uit Numeri 6.

Ga dan allen heen in vrede.
Vier deze dag als een feestdag voor de Heer
en draag daarbij zijn zegen.

https://www.youtube.com/watch?v=cA4y2JYNyxk