ALLE artikelen

Startdienst
Thema             ‘Van U / u is de toekomst’


Orgel en dwarsfluit

Binnenkomst kerkenraad

Lied: God, die het al tot aanzijn riep   mel. Psalm 134

God, die het al tot aanzijn riep,
eer Gij de zon en sterren schiep,
was er geen licht, noch dag, noch uur,
leegte van eindeloze duur.

Eerst nadat op uw scheppend woord
het licht de chaos had doorboord


begon de tijd haar lang bestaan
en was er dag en nacht voortaan.

En in een eeuwenlang proces
voltrekt zich de geschiedenis
die niet alleen ’t verleden wenkt
maar ook de toekomst aandacht schenkt.

En op dit wezenlijk moment
waarop niemand die toekomst kent
vertrouwen wij op uw beleid,
dat sterker is dan wereldtijd.

Welkom en mededelingen

De tafelkaarsen worden ontstoken aan de paaskaars

Ouderling spreekt daarbij:

Gezegend zijt Gij,

Heer onze God
koning der wereld
Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen

Zegen ook ons
met uw licht

Allen: Amen

Lied en filmpje
: Morning has broken  - dit is een morgen als ooit de eerste

Bemoediging en drempelgebed

Vocation:
All to Jesus I surrender

Kyrie

Vocation: Like a mighty river  - Gloria

Inleiding op de viering
  - dank aan Jarno


Lezing: naar Genesis  1  ‘het scheppingsverhaal’  -  Schepping  door de Zandtovenaar

https://www.bing.com/videos/search?q=zandtovenaar+schepping&docid=608022435553965039&mid=356245C5796B57FB1EC5356245C5796B57FB1EC5&view=detail&FORM=VIRE

Lied: Gezegend die de wereld schept     - lied 984 : 1, 2, 3, 4

Lezing: Psalm 19 : 1 - 9

Lied: 
vs. 5, 6    - Lied 984

Meditatie

orgel en dwarsfluit    - tijdens muziek foto’s van de zonnebloemwedstrijd

Vocation
:  Look at the World


Dankgebed, voorbeden, stil gebed,   Vocation: Onze Vader                       

Slotlied: Aan u behoort, o Heer der heren  - Lied 978 : 1, 3, 4

Wegzending en zegen

De Heer zegene en behoede u,

de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Allen: amen   - 3x

Muziek: orgel en dwarsfluit

Inzameling van gaven bij de uitgang


Ontmoeting bij koffie en taart