ALLE artikelen

Voorganger   : ds.   Jitse Scheffer
Organist        : mw. Karin Heeling
Ouderling      : mw. Carolien Haan

Orgelspel
 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: Dit huis waar op de eerste dag   - mel. psalm 134 

Dit huis waar op de eerste dag
de week met U beginnen mag
staat voor de eredienst gereed,
wij komen hier met lief en leed.

Met hoop en met herinnering
wordt in dit huis van hout en steen
geloof gewekt, geloof gevoed –
en liefde die ons leven doet

Op hoop van zegen bidden wij
dat Christus in ons midden zij.
kom, help ons Levende en kom
en maak ons tot uw heiligdom.

En laat het licht dat hier verschijnt
een levend licht voor ieder zijn,
dat met ons meegaat en ons zegt
dat Gij ons leidt op onze weg.


Bemoediging en drempelgebed

Lied:
Psalm 121 : 1, 2,                 

Kyrie  

 

Hoor ons als wij zingend tot u bidden: Lied 413 : 3

Gloria: Lied 413: 1, 2

Schriftlezing:
Marcus 10 : 32 - 45

Zingen: 
Lied 912 : 1, 5, 6       

Meditatie

Orgelspel

Gedachtenis dhr. Geert Wierts
Bij het branden van de gedachteniskaars zingen we samen : Lied 247 : 3

Gebeden

Stil gebed ….  In de stilte van ons hart zoeken wij uw kracht en troost ….


Viering van de maaltijd van de Heer

De tafel wordt klaargemaakt.

Zingen: Genade, vrede, iedereen!    -  mel. lied 209

Genade, vrede iedereen!
De Geest des Heren om u heen.
Neem plaats en zet u in de kring,
doet mee tot zijn herinnering.

Wij vieren hier wat nog niet is:
verzoening en verrijzenis;
dat wij tot rust gekomen zijn
verlost van doodsangst en van pijn.

Wij roepen in herinnering
de mens die onze wegen ging,
maar niet de weg van man en macht,
alleen de liefde was Zijn kracht.

Tafelgebed

v:        Verheffen wij ons hart !
a:       Wij zijn met ons hart bij God
v:        Brengen wij dank aan onze God!
a:       God is goed, wij willen hem danken
v:        met allen die ons voorgingen zingen wij God toe

Loof nu God want Hij, is goed,     ( mel ps 136)
die de mensen leven doet
en hen als op handen draagt –
liefde die de dood verjaagt.

v:         In Jezus zien we wie U bent:|
mens onder de mensen,
bewogen om hun lot.

Zingen:
Loof nu God, want Hij  is goed;
zie wat Jezus voor ons doet:
brood is Hij voor mij, en wijn;
ik mag gast aan tafel zijn.

v:         Immers, In de nacht dat Hij werd overgeleverd
          deelde hij zijn leven als brood en wijn met zijn vrienden
          Hij heeft het brood genomen, het gebroken en gezegd:
          Neemt en eet,  zo ben ik bij u,
          doet dit tot mijn gedachtenis.

v:        Daarna nam hij de beker, sprak de dankzegging uit en zei
          Deze beker is ons nieuwe verbond als bloedverwanten
          Als je hier met elkaar uit drinkt zal ik nabij zijn.

a:       Amen

v:         Lieve God, zendt uw Geest over onze gaven
          opdat wij van u de kracht uit de hemel ontvangen.

Onze Vader 

Nodiging

Wij geloven dat God ons allen nodigt.
Daarom is een ieder welkom om met ons mee aan te gaan.
Weet u allen welkom aan de tafel van de Heer.
Kom want alle dingen zijn gereed.

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied :
Lied 835 : 1, 2, 3


Wegzending en zegen