Rekeningnummers en ANBI

Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking gekregen die door de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, gebruikt mag worden. Dit geldt ook voor de Protestantse Gemeente Sleen. Wel moet uiterlijk op 1 januari 2016 iedere zelfstandige gemeente voldoen aan de wettelijk voorgeschreven informatieplicht. Hieraan wordt inhoud gegeven in deze ANBI-informatie van de Protestantse Gemeente Sleen. Een ANBI kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer het doen van giften, schenkingen en erven.

 

1 ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI

       

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SLEEN

RSIN

002694864

Bankrekening nr.    NL31 RABO 0158 175 166
     

Naam ANBI

 

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE SLEEN

RSIN

 

824139501

Bankrekening nr.  NL83 RABO 0159 281 873
     

Adres website

http://www.pgsleen.nl

E-mail adres

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres Ontmoetingskerk

De Koepen 1, 7841 BT SLEEN

Tel. 0591 - 564530

Adres Dorpskerk   Brink 7, 7841 CE SLEEN

Post adres

De Hoek 11, 7843 PK te ERM

 

De Protestantse Gemeente Sleen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de ordinanties 1 en 2 van de Kerkorde van de Protestante Kerk staat dit als volgt omschreven: een gemeente is een geloofsgemeenschap die geroepen is tot eenheid, getuigenis, dienst en samenkomt rondom Woord en Sacramenten.

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit de rechtspersoonlijkheid. Dit is ook omschreven in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde. De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen betreffende het bestuur, de financiën, het toezicht en de (tucht) rechtspraak die gelden voor de leden van de kerk, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze Kerkorde wordt weergegeven op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk.

 

BESTUURSSAMENSTELLING

De bestuurlijke activiteiten van onze kerk worden uitgevoerd door de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van onze gemeente en wordt gekozen door en uit leden van de Protestantse Gemeente Sleen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het moderaemn, bestaande uit de voorzitter, de scriba van de kerkenraad en de predikant.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de kerkelijke gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid wat onder meer tot uitdrukking komt in de goedkeuring van de begrotingen en de jaarrekeningen. De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters hebben het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden en hebben contact met het Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken(RCBB).

 

BELEIDSVOORNEMENS

Als basis van onze gemeente geloven en handelen vanuit het grondbeginsel van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: Levend uit Gods genade in Jezus Christus, Gods zoon, en gedragen door de Heilige Geest, vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

De Protestantse Gemeente Sleen wil gemeente van de Heer zijn door zich te ontwikkelen tot een open-huis-gemeente in het dorp. Door middel van verkondiging en pastoraat, diaconaat en vorming wordt de gemeente opgebouwd als geloofsgemeenschap. Door een open geloofsgemeenschap te zijn die initiatieven ontplooit die gericht zijn op de hele dorpsgemeenschap wil de gemeente missionair present zijn in de eigen omgeving.

Wij zeggen met de Protestantse Kerk Nederland dat het een voorrecht is om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent immers de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip te boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven. De missie uit zich door het samenkomen van de gemeente rond Woord en sacramenten vormt het centrum en de bron van het gemeenteleven. Tussen de polen van verleden en toekomst, traditie en tijd die snel verandert weten wij ons geroepen om als gelovigen de Heer te volgen.

Wij willen als Protestantse Gemeente Sleen gezamenlijk zoeken naar een leven voorbij de secularisatieverhalen, naar een leven voor het aangezicht van God.

 

DOELSTELLINGEN

  1. We streven er naar elkaar te helpen om ieder de weg te vinden naar God, die de bron van liefde is, die hij in Jezus Christus ons gegeven heeft.
  2. We streven er naar de onderlinge eenheid in de gemeente verder bevorderen.
  3. We streven er naar het ‘Open Huis’ karakter van de gehele gemeente in de komende jaren verder inhoud en vorm te geven.

 

BELONINGSBELEID

De beloningen van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie Predikanten”. De beloning van de kosters/beheerders is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijk medewerkes. Beide regelingen zijn vermeld op de website van de PKN: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden. Leden van de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

 

VERSLAG ACTIVITEITEN

De Kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Uitvoerige informatie is te vinden op deze website onder gemeente info over en van / contacten. Enkele taken worden conform de kerkorde uitgevoerd door het College van Kerkrentmeesters (CvK) en het College van Diakenen (CvD). Beide Colleges beheren de financiële zaken van de gemeente en leggen via de jaarrekeningen verantwoording af aan de kerkenraad.

 

FINANCIELE OVERZICHTEN

Onze kerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor de activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de actie Kerkbalans een bijdrage gevraagd voor het werk in onze kerk. De opbrengsten uit vermogen worden ook aangewend voor het werk in de kerkelijke gemeente. Een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan het pastoraat in de vorm van vergoedingen van de predikanten en kerkelijke werker. De kerk ontvangt geen overheidssubsidie, wel in voorkomende gevallen voor instandhouding van het monumentale kerkgebouw. In onderstaande beknopte staten van baten en lasten geeft de kolom begrotingen de voorgenomen bestedingen aan voor dit voorgaande jaren. De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen van voorgaande jaren. De bedragen staan vermeld in euro’s (€).

 

 Protestantse gemeente te Sleen  begroting begroting resultaat 
  2019 2018 2018
 Opbrengsten       
       
 Opbrengsten uit bezittingen 36.944 37.444 39.902
 Bijdragen gemeenteleden 143.166 147.995 144.269
 Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  3.342 5.576 5.864
 Mutatie fondsen/reserves 6.658    
 totaal opbrengsten  190.110 191.015 190.035
       
 Kosten       
 Bestedingen Pastoraat (Predikant/Kerkelijk werker) 111.529 109.799 76.107
 Besteding kerkdiensten/Catechese/Gemeentewerk  3.500 3.500 4.057
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  9.352 9.515 9.437
 Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving) 46.537 50.899 70.647
 Salarissen (koster, organist e.d.) 4.850 4.850 4.450
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 9.650 9.650 10.279
 Lasten overige eigendommen en inventarissen 3.324 3.287 3.535
 Incidentele kosten 500    
 Totaal lasten  189.242 191.500 178.511
       
 Resultaat  868 -485 11.524

 

begroting en rekening diaconie 2016

begroting en rekening diaconie 2017

Begroting diaconie 2018 PG Sleen definitief

Diaconie 2019:

       
Diaconie Protestantse gemeente te Sleen      
       
       
   begroting   begroting  rekening
  2019 2018 2018
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €   13.870  €  15.630  €  12.953
 Bijdragen gemeenteleden  €     9.700  €  11.200  €  10.665
           
Totaal baten  €   23.570  €  26.830  €  23.618
       
lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)   €   20.800  €  23.200  €  18.640
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)   €         100  €        100  €             -
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €         600  €        850  €        718
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €     1.800  €    1.700  €    1.779
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen   €     1.545  €    2.300  €    1.415-
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €              -  €             -  €             -
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €     1.200  €    1.300  €        982
          
Totaal lasten  €   26.045  €  29.450  €  20.704
       
Resultaat (baten - lasten)  €    2.475-  €    2.620-  €    2.914