zondag 29 oktober 2023 WINTERTIJD!

Vooraf orgelspel

Lied 839

Welkom en mededelingen

Aansteken van de paaskaars

‘Als uw woorden opengaan, is er licht

en inzicht voor de eenvoudigen.’

Wij stemmen ons in stilte af op dit licht

Lied 320:1 en 2

voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer,

allen:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

voorg.: Licht en vrede voor u, van God de Vader

            en van Jezus, de Heer.

allen:    AMEN.

Palm 1:1 en 2

Inleidend woord

Matteüs 22:34-40

34 Nadat de farizeeën hadden vernomen dat Hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35 Om Hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Gebed om ontferming

Gebed om de opening van het Woord: Lied 695

Deuteronomium 6:1-9

1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. 3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.

4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Lied 906:1,7 en 8

Overdenking

Muziek

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied 713:1,2 en5

Zegen, gemeente zingt AMEN (Lied 431c)