Missie en visie

Als basis van onze gemeente geloven en handelen vanuit het grondbeginsel van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: Levend uit Gods genade in Jezus Christus, Gods zoon, en gedragen door de Heilige Geest, vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

De Protestantse Gemeente Sleen wil gemeente van de Heer zijn door zich te ontwikkelen tot een open-huis-gemeente in het dorp. Door middel van verkondiging en pastoraat, diaconaat en vorming wordt de gemeente opgebouwd als geloofsgemeenschap. Door een open geloofsgemeenschap te zijn die initiatieven ontplooit die gericht zijn op de hele dorpsgemeenschap wil de gemeente missionair present zijn in de eigen omgeving.

Wij zeggen met de Protestantse Kerk Nederland dat het een voorrecht is om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent immers de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip te boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven. De missie uit zich door het samenkomen van de gemeente rond Woord en sacramenten vormt het centrum en de bron van het gemeenteleven. Tussen de polen van verleden en toekomst, traditie en tijd die snel verandert weten wij ons geroepen om als gelovigen de Heer te volgen.

Doelstellingen

  1. We streven er naar elkaar te helpen om ieder de weg te vinden naar God, die de bron van liefde is, die hij in Jezus Christus ons gegeven heeft.
  2. We streven er naar de onderlinge eenheid in de gemeente verder bevorderen.
  3. We streven er naar het ‘Open Huis’ karakter van de gehele gemeente in de komende jaren verder inhoud en vorm te geven.